Съобщение за заседания на П.К. при ОБС- Аксаково

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


1. На 20.08.2013г. от 13.30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Установяване конфликт на интереси, обществен ред и законност, транспорт и съобщения” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500–524/19.08.2013г., относно: Изменение на транспортната схема на Община Аксаково.


2. На 20.08.2013г. от 14.00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-520/14.08.2013г., относно: Готовност на училищата и детските градини, разположени на територията на Община Аксаково за новата учебна 2013/ 2014 година.


3. На 20.08.2013г. от 14.30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-509/09.08.2013г., относно: Приемане на План за устойчиво енергийно развитие на община Аксаково за периода 2013-2020г.


4. На 20.08.2013г. от 15.00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

                                                                     ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от д-р Л. Попова–Управител на „АМЦСМП – Аксаково”ЕООД с вх.№ ОБС-9500-514/12.08.2013г., относно: Провеждане на процедура от Управителя на „АМЦСМП - Аксаково” ЕООД за отдаване под наем на лекарски кабинети, включени в активите на „АМЦСМП - Аксаково” ЕООД и намиращи се в гр.Аксаково и бивш ЗУ с.Климентово.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-499/05.08.2013г., относно: Промяна характера на имот публична общинска собственост и промяна на НТП.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-516/13.08.2013г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - парцеларен план за обект: „Газоразпределителна мрежа гр.Аксаково – етап 12” за захранване на ПИ 037110 по КВС на з-ще гр.Аксаково, по Заявление от "Черноморска Технологична Компания”АД.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-517/13.08.2013г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - парцеларен план за обект: „Уличен водопровод и водопроводно отклонение” за имот № 043024 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково, по Заявление от „Софарма Трейдинг”АД.

5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-518/13.08.2013г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - парцеларен план за обект: „Външно кабелно ел. захранване 20kV от съществуващ ЖР стълб в ПИ 044002 извод „Игнатиево” до нов БКТП” в ПИ 043024 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково, по Заявление от „Софарма Трейдинг”АД.


5. На 20.08.2013г. от 15.30 часа  ще се проведе заседание на П.К. по „Финансии, бюджет и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-521/15.08.2013г., относно: Получени командировъчни пари от Председателя на Общински съвет - Аксаково за второто тримесечие на 2013г.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-522/16.08.2013г., относно: Получени командировъчни пари от Кмета на община Аксаково за второто тримесечие на 2013г.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-519/14.08.2013г., относно: Касовото изпълнение на бюджета и изънбюджетните сметки на Община Аксаково към 30.06.2013г.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-508/09.08.2013г., относно: Компенсирана промяна в одобрената план-сметка на разходите в дейност „Чистота” за всяка дейност за 2013г.

5. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-523/16.08.2013г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2013г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                                        /СВ. ДОБРЕВА/

/ввТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.