Съобщение от ХХІХ-та сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО

 

Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 029/29.07.2013г. на Общински съвет – Аксаково са приети следните решения:

Решение № 29.25./29.07.2013г. за одобряване на представеното от Йорданка Христова Димитрова, Димитър Костов Димитров и Надежда Костова Николова задание по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ № 352001 по КВС на з-ще гр.Аксаково, общ.Аксаково  и  разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ № 352001 по КВС на з-ще гр.Аксаково, общ.Аксаково с цел изграждане на авторемонтна работилница, гараж, паркинг, административни и обслужващи сгради и склад за земеделска продукция.

Решение № 29.26./29.07.2013г. за одобряване на задание по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на водопровод за ПИ № 066011 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ. Аксаково, придружено от опорен план и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за ПИ № 066011 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково, с териториален обхват - поземлени имоти №№ 000315 – път IV клас и 066008 – полски път собственост на Община Аксаково по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково. ПУП-парцеларния план да съдържа регистри на засегнатите от трасето поземлени имоти, с подробно описани  НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето.

Решение № 29.27./29.07.2013г. за одобряване на заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на електропроводно и водопроводно отклонение за ПИ № 014001 по КВС на з-ще с.Припек, общ.Аксаково, придружено от опорен план и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на електропроводно и водопроводно отклонение за ПИ № 014001 по КВС на з-ще с.Припек, общ.Аксаково, с териториален обхват - поземлен имот № 030005 - полски път собственост на Община Аксаково по КВС на з-ще с.Припек, общ.Аксаково. ПУП-парцеларния план да съдържа регистри на засегнатите от трасето поземлени имоти, с подробно описани  НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето.

 

 

Решенията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 


 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.