Информация за проведена открита пеоцедура за инвеститорски контрол и строителен надзор

ОБЩИНА АКСАКОВО

ИНФОРМАЦИЯ

за проведена открита процедура и възложена поръчка с предмет:

„Инвеститорски контрол и строителен надзор при изграждането на регионална система

за управление на отпадъците в регион Варна“

 

По проект № DIR-5112122-10-78 „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна (Аксаково)“, с договор за безвъзмездна финансова помощ №   DIR-5112122-С004.

 

Кратко описание на поръчката:

Извършване на инвеститорски контрол и строителен надзор при изграждането на регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна, в съответствие с изискванията на „Описание на предмета на поръчката и спецификация на изискванията към изпълнението на услугите”, включващо:

1. Оценка на съответствието на работни проекти, детайли и чертежи, изготвени след издаването на разрешението за строеж, включително технически контрол на части Конструктивна и ПОИС чрез осигуряване услугите на оправомощено физическо лице.

2.  Изпълняване на функциите на „Координатор по безопасност и здраве”.

3.  Упражняване на строителен надзор по смисъла на ЗУТ.

4. Проверка на доставяните на обекта материали и оборудване за съответствие с нормативните и други приложими изисквания и разрешаване влагането им в строежа; одобряване на доставчиците на основно технологично оборудване и материали, за отговорно оборудване – инспекции на място на качеството на производството, присъствие при заводските изпитвания на оборудването преди експедицията му и след доставка на строителната площадка.

5. Изпълняване на функциите на инвеститорски контрол на Възложителя за управление на строителния процес в качеството на „Инженер” по смисъла на договорните условия на FIDIC – Червена книга.

 

6. Управление на процеса на въвеждане в експлоатация, вкл. оборудване на административно-битовите сгради, обучение на персонала, единични и групови изпитвания и пуско-наладка на инсталациите, въвеждане в експлоатация, вкл. общи пускови изпитвания, контрол върху експлоатация през предвидения „срок за съобщаване на дефекти”.

7. Изготвяне на технически и енергиен паспорт на обекта; контрол върху кадастралното заснемане на обекта от страна на Строителя.

8.  Изпълнение на административните изисквания съгласно приложимата нормативна уредба, Спецификацията и договора, включително отделно отчитане на услугите, отнасящи се до двата обекта с различно финансиране.

 

 

Подадени са 5 (пет) броя оферти.

 

Наименование на избрания изпълнител: „РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. Варна.

 

Стойност на поръчката: 599 600 (петстотин деветдесет и девет хиляди и шестстотин) лева без вкл. ДДС.

 

Срок за изпълнение (индикативен): тридесет и шест месеца.

 

За подробна информация за възложената поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00237-2012-0025.


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.