Съобщение за заседания на П.К. при ОБС- Аксаково през м.Юли
                                                                                  С Ъ О Б Щ Е Н И Е


1. На 24.07.2013г. от 13.00 часа  ще се проведе заседание на П.К. по „Финансии, бюджет и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от д-р Л.Попова-Управител на "АМЦСМП-Аксаково"ЕООД с вх.№ ОБС-9500-417/10.07.2013г., относно: Обяснителна записка за финансовото състояние на дружеството към 30.06.2013г. и резултати от финансовото приключване на първо полугодие на 2013г.

2. Докладна записка от д-р Л.Попова-Управител на "АМЦСМП-Аксаково"ЕООД с вх.№ ОБС-9500-442/16.07.2013г., относно: Съгласие от Общински съвет - Аксаково Управителят на "АМЦСМП - АКСАКОВО" ЕООД да закупи офталмологична апаратура за нуждите на "АМЦСМП-Аксаково"ЕООД.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-451/18.07.2013г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2013г.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-452/18.07.2013г., относно: Компенсирана промяна в одобрената план-сметка на разходите в дейност „Чистота” за всяка дейност за 2013г.

2. На 24.07.2013г. от 14.00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-444/16.07.2013г., относно: Сключване на рамков договор с „БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД – организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), за изграждане на система за управление на отпадъци от моторни превозни средства на територията на община Аксаково.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-453/18.07.2013г., относно: Промяна на Правилника за организацията и  дейността на "Общинско социално предприятие за обществено хранене - домашен социален патронаж" /ОСП "ДСП"/

 

3. На 24.07.2013г. от 14:45 часа ще се проведе заседание на Временната комисия, създадена с Решение № 23.1. от Протокол № 023/27.03.2013г. в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Заповед № РД-13-7706-205/11.07.2013г. на Областен управител на област с административен център – Варна, относно: Преразглеждане на Решение № 27.1. от Протокол № 027/03.07.2013г. на Общински съвет – Аксаково.

 

4. На 24.07.2013г. от 15.00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-454/18.07.2013г., относно: Оставане на Средно общообразователно училище ”Св. Св. Кирил и Методий”- гр.Игнатиево и Основно училище ”Св. Климент Охридски”-  с.Кичево в списъка на средищните училища в Република България.
5. На 24.07.2013г. от 15.20 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

                                                                     ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-443/16.07.2013г., относно: Издаване на разрешително за ползване на воден обект  - публична общинска собственост

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-460/19.07.2013г., относно: Отдаване под наем на имот-публична общинска  собственост в гр.Игнатиево, Община Аксаково.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-459/19.07.2013г., относно: Актуализация на "Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2013 г."

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-461/19.07.2013г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска  собственост, за продажба при равни квоти на 10 кв.м.ид.ч., включени в  УПИ V – 159, кв.21, по действащия план на с.Кичево, община Аксаково, по Заявление от Веса Добрева Братованова и Станка Добрева Василева.

5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-462/19.07.2013г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска  собственост, за продажба при равни квоти на 390 кв.м.ид.ч., включени в  УПИ ІV - 295, кв.13, по действащия план на с.Долище, община Аксаково, по Заявление от Росица Михайлова Динкова и Иван Христов Динков.

6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-463/19.07.2013г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска  собственост, за продажба на 244.00 кв.м. ид.ч. от УПИ ХV - 74, кв.2, по действащия план на гр. Аксаково, по Заявление от Дафинка Йорданова Димитрова и Митка Йорданова Димитрова.

7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-464/19.07.2013г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска  собственост, за провеждане на търг за продажба на УПИ ІІ- общ., кв.6, по плана на с.Изворско, общ. Аксаково, по Молба от Гено Радев Киров.

8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-465/19.07.2013г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска  собственост, за провеждане на публичен търг за продажба на НИ № 506.403 по ПНИ на местност "Панорама І-ІІ-ІІІ" /селищно образувание/ с.Осеново, общ. Аксаково, по Молба от "Електронекспорт Варна"ЕООД - гр.Варна.

9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-466/19.07.2013г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска  собственост, за продажба при равни квоти на 36 кв.м. ид.ч., включени в НИ № 501.650 по ПНИ на част от СО "Лозите" с.Кичево, община Аксаково, по Заявление от Николинка Алексиева Стоянова и Веска Алексиева Костадинова.

10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-467/19.07.2013г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска  собственост, за продажба на 55 кв.м.ид.ч., включени в  УПИ VІ - 288, кв.14, по действащия план на с.Долище, община Аксаково, по Заявление от Димо Ненчев Момчилов.

11. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-468/19.07.2013г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска  собственост в с.Доброглед, община Аксаково.

12. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-413/09.07.2013г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба при равни квоти на 15 кв.м.ид.ч., включени в  УПИ ХLІV - 2680 в кв.102, по плана на гр.Аксаково, по Заявление от Свилен Стефанов Банчев и Светлана Колева Банчева.

13. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-414/09.07.2013г., относно: Изразяване на предварително съгласие по чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ, за прокарване на кабелна линия за захранване на ПИ № 050012 по КВС на землище с.Кичево, община Аксаково, по Молба от Велика Георгиева Илиева.

14. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-469/19.07.2013г., относно: Изразяване на предварително съгласие по чл.25 ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ, за промяна предназначението на имоти публична общинска собственост - пасище, мера и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, по Заявление от "Триумф В"ЕООД.

15. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-434/12.07.2013г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 352001 по КВС на з-ще гр.Аксаково, общ.Аксаково, по Заявление от Йорданка Христова Димитрова, Димитър Костов Димитров и Надежда Костова Николова.

16. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-435/12.07.2013г., относно: Одобрява подробният устройствен план - парцеларен план за изграждане на обект "Външно кабелно ел. захранване" за ПИ № 042101 и № № 042212, 042213,042214, 042215, 042216, 042217, 042218, 042219, 042220, 042221, 042226, 042227, 042228, 042229, 042230, 042231, 042232, 042233, 042234, 042235, 042239, 042240, 042241 / последните образувани от ПИ №042146/ по КВС на з-ще с.Кичево, общ.Аксаково, по Заявление от "ЕНЕРГО - ПРО Мрежи"АД.

17. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-455/18.07.2013г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за изграждане на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на ПИ № 066011 по КВС в землището на гр.Игнатиево, общ.Аксаково, по Заявление от „КО НИК” ООД.

18. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-456/18.07.2013г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за водопроводно и електропроводно отклонение за захранване на ПИ № 014001 по КВС в землището на с.Припек, общ.Аксаково, по Заявление от "Санрайс" ООД.

19. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-457/18.07.2013г., относно: Одобрява подробният устройствен план - парцеларен план за обслужващи пътища за изграждане на транспортен достъп и технологични площадки за изграждане на ветрогенератори в ПИ № 066035 по КВС на з-ще с.Крумово, общ.Аксаково и в ПИ № № 019059, 020072, 021097 и 022074 по КВС на з-ще с.Новаково, община Аксаково, по Заявления от Иван Александров Дамянов.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                     /СВ. ДОБРЕВА/

 

 

 

 

/ндТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.