Докладна записка - Компенсирана промяна в одобрената план-сметка на разходите в дейност „Чистота” за всяка дейност за 2013г.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АКСАКОВО


                                                                   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

ОТНОСНО: Компенсирана промяна в одобрената план-сметка на разходите в дейност „Чистота” за всяка дейност  за 2013г.

 

   

    УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

    УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТИЦИ,

 

     План-сметката на разходите в дейност „Чистота” за всяка дейност  за 2013г.

на територията на Община Аксаково съдържа приходна и разходна част, като разходите са разпределени за следните видове дейности:

   1. За осигуряване на съдове включително за разделно събиране за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;

   2. За събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депа  или  други  инсталации и съоръжения за третирането им;

   3. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците;

  4. Почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, както и  почистване на стари замърсявания.

     С цел екологосъобразно третиране на отпадъците от територията на община Аксаково и община Варна (остатъка след инсталацията в с. Езерово), предстои въвеждане в експлоатация на „Депо за неопасни отпадъци“/ в имот 000207, в з-ще на с. Въглен. Реализацията на новата инициатива има връзка с изчерпания капацитет на действащото депо в имот 000212, з-ще на с. Въглен и е резултат от подписано Споразумение № 5/ 12.03.2010г. за съвместна дейност в областта на обезвреждане на твърдите битови отпадъци от територията на Община Варна и Община Аксаково и Анекс №1/ 03.10.2011г. към него.

Предстои провеждане на процедура по избор на изпълнител за дейностите по експлоатация на обекта. В резултат от извършено предварително проучване, се

очаква размерът на необходимите средства да се увеличи спрямо настоящата цена на изпълнителя за депониране в действащото регионално депо в имот 000212, з-ще на  с. Въглен. 

Отделно от горното, обектът попада в обхвата на Наредба № 14 от 15.11.2010 г. за реда и начина за изчисляване на размера на отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци. Съответно ще е необходимо да се събира и стойността на този вид отчисления, размерът на които е приблизително изчислен на база остойностяване на съответните дейности за един тон депониран отпадък.

      За целта се извърши анализ на план-сметката на разходите в дейност „Чистота” за всяка дейност  за 2013г. , при който се установи, че заложените средства са недостатъчни за извършване на дейностите по проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците. Същевременно, предвидените разходи за почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, както и  почистване на стари замърсявания, няма да бъдат извършени в пълен размер през тази календарна година, което обуславя възможността тези средства да се пренасочат за разходите по дейностите, описани по горе.

   Конкретните промени са отразени в Приложение №1, неразделна част от н.д.

 

    Имайки предвид горезложеното и на основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет-Аксаково следното проекто-

 

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет  Аксаково изменя план – сметка на разходите в дейност „Чистота” за всяка дейност  за 2013г., съгласно Приложение №1.

 

 

Приложение:

 

1.   Приложение №1: Актуализирана план – сметка на разходите в дейност „Чистота” за всяка дейност  за 2013г.

 Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.