Съобщение от ХХVІІ-ма сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ


                                                                      
                                                                                                                                                С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                                                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО

 

 Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 027/03.07.2013г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:

Решение № 27.22/03.07.2013г. за одобряване представено от Ангел Димитров Христов и Олга Александрова Христова задание по чл.125 от ЗУТ и разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 000283 по КВС на з-ще с. Долище, общ. Аксаково във връзка с провеждане на процедура по придобиване на земята по реда на чл.53, ал.2 от ППЗОЗЗ.

 

 

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

                                                       

 

                                              

 

ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АКСАКОВО

 Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.