проект за Дневен ред за ХХVІІ-ма сесия на ОБС-Аксаково на 03.07.2013г..
На основание чл.25 т.1 от ЗМСМА свиквам ХХVІІ-ма сесия на Общински съвет - Аксаково на 03.07.2013г. от 10:00 часа в лекционната зала на ОДК - Аксаково при следния


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-385/20.06.2013г., относно: Изменение на Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Аксаково.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-387/20.06.2013г., относно: Кандидатстване на Община Аксаково с Проект: ""Първоначално залесяване на неземеделски земи" собственост на община Аксаково за следните ПИ №№ 027023, 027024, 027046 и 027060 в землището на с.Новаково, община Аксаково с обща площ 149,444 дка"" към СНЦ "МИГ ДЕВНЯ - АКСАКОВО".

3. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-383/18.06.2013г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2013 г.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-380/17.06.2013г., относно: Получени командировъчни пари от Председателя на Общински съвет - Аксаково за първото тримесечие на 2013г.

5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-382/18.06.2013г., относно: Получени командировъчни пари от Кмета на община Аксаково за първото тримесечие на 2013г.

6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-354/05.06.2013г., относно: Промяна в Учредителния акт на "АМЦСМП- Аксаково" ЕООД.

7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-391/26.06.2013г., относно: Промяна характера на имот публична общинска собственост в имот частна общинска собственост.

8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-392/26.06.2013г., относно: Промяна характера на имот от публична в частна общинска собственост, учредяване безвъзмездно право на строеж, предоставяне безвъзмездно право на ползване на недвижим имот - общинска собственост, и даване съгласие за кандидатстване за финансиране, разработване и изпълнение на Проект: „Основен ремонт и подобряване на сградата на читалище „Самообразование 2006" в с.Зорница, община Аксаково", по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Стратегия за местно развитие 2010 -2013г. на „МИГ ДЕВНЯ - АКСАКОВО" към Програмата за развитие на селските райони /2007 - 2013г./, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-389/24.06.2013г., относно: Годишен план за ползване на дървесина през 2013г. от общинските горски територии.

10. Докладна записка от д-р Л. Попова–Управител на „АМЦСМП – Аксаково”ЕООД с вх.№ ОБС-9500-355/05.06.2013г., относно: Провеждане на процедура от Управителя на „АМЦСМП - Аксаково” ЕООД за отдаване под наем на лекарски и дентални кабинети, включени в активите на „АМЦСМП - Аксаково” ЕООД и намиращи се в сградата на МЦ-Аксаково, бивш ЗУ с.Кичево и в с.Климентово.

11. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-378/14.06.2013г., относно: Актуализация на "Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2013 г.".

12. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-349/03.06.2013г., относно: Приемане на Програма за развитие на туризма в Община Аксаково.

13. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-359/06.06.2013г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за провеждане на търг с тайно наддаване за имот, представляващ НИ № 506.335, вид територия - населени места, начин на трайно ползване - индивидуално застрояване, по ПНИ "Панорама І-ІІ-ІІІ"с.Осеново, община Аксаково.

14. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-367/12.06.2013г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за провеждане на търг с тайно наддаване за имот, представляващ ПИ с идентификатор 31334.501.72, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Зорница, община Аксаково.

15. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-368/12.06.2013г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за провеждане на търг с тайно наддаване за имот, представляващ УПИ ХХ-общ., кв.15, по действащия план на с.Слънчево, община Аксаково.

16. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-376/14.06.2013г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за провеждане на търг с тайно наддаване за имот, представляващ УПИ ХІІ-404, кв.2, по действащия план на с.Слънчево, община Аксаково.

17. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-377/14.06.2013г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на 1/16 ид.ч. от УПИ VІІІ-869, кв.65, по действащия план на гр.Аксаково, община Аксаково, по Заявления от Недка Йорданова Василева.

18. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-370/13.06.2013г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на 28 кв.м. от  УПИ VІІІ-384, кв.10, по плана на с.Ген.Кантарджиево, община Аксаково, по Заявление от Станка Стефанова Канчева.

19. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-374/14.06.2013г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост в с.Долище, община Аксакво, за съгласие от ОБС - Аксаково на Янко Младенов Божинов и Маринка Христова Божинова, при снабдяване с удостоверение за търпимост.

20. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-375/14.06.2013г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост в с.Кичево, община Аксаково, за съгласие от ОБС-Аксаково на Стефчо Христов Стефанов, при снабдяване с удостоверение за търпимост.

21. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-365/12.06.2013г., относно: Изразяване на предварително съгласие по чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ, за прокарване на кабелна линия за захранване на ПИ № 021091 по КВС на землище с.Л.Каравелово, община Аксаково, по Молба от "Булфейст" ООД - гр.Варна.

22. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-372/14.06.2013г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за ПИ № 000283 по КВС в землището на с.Долище, общ. Аксаково, по Заявление от Ангел Димитров Христов и Олга Александрова Христова.

23. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-373/14.06.2013г., относно: Одобрява подробният устройствен план - парцеларен план за изграждане на обект "Кабелно ел. захранване на БКТП 20/0.4 kV" за ПИ № 147044 по КВС на  з-ще  с.Ген.Кантарджиево, общ.Аксаково, по Заявление от "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи"АД.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...

                /СВ. ДОБРЕВА/

 

 

 

/ндТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.