Съобщение за заседания на П.К. при ОБС-Аксакаво през м.ЮниС Ъ О Б Щ Е Н И Е


1. На 20.06.2013г. от 13.30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Финансии, бюджет и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-354/05.06.2013г., относно: Промяна в Учредителния акт на "АМЦСМП- Аксаково" ЕООД.

 2. На 20.06.2013г. от 14.00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

                                                                   ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от д-р Л. Попова–Управител на „АМЦСМП – Аксаково”ЕООД с вх.№ ОБС-9500-355/05.06.2013г., относно: Провеждане на процедура от Управителя на „АМЦСМП - Аксаково” ЕООД за отдаване под наем на лекарски и дентални кабинети, включени в активите на „АМЦСМП - Аксаково” ЕООД и намиращи се в сградата на МЦ-Аксаково, бивш ЗУ с.Кичево и в с.Климентово.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-349/03.06.2013г., относно: Приемане на Програма за развитие на туризма в Община Аксаково.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-359/06.06.2013г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за провеждане на търг с тайно наддаване за имот, представляващ НИ № 506.335, вид територия - населени места, начин на трайно ползване - индивидуално застрояване, по ПНИ "Панорама І-ІІ-ІІІ"с.Осеново, община Аксаково.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-370/13.06.2013г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на 28 кв.м. от  УПИ VІІІ-384, кв.10, по плана на с.Ген.Кантарджиево, община Аксаково, по Заявление от Станка Стефанова Канчева.

5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-367/12.06.2013г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за провеждане на търг с тайно наддаване за имот, представляващ ПИ с идентификатор 31334.501.72, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Зорница, община Аксаково.

6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-368/12.06.2013г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за провеждане на търг с тайно наддаване за имот, представляващ УПИ ХХ-общ., кв.15, по действащия план на с.Слънчево, община Аксаково.

7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-374/14.06.2013г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост в с.Долище, община Аксакво, за съгласие от ОБС - Аксаково на Янко Младенов Божинов и Маринка Христова Божинова, при снабдяване с удостоверение за търпимост.

8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-375/14.06.2013г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост в с.Кичево, община Аксаково, за съгласие от ОБС-Аксаково на Стефчо Христов Стефанов, при снабдяване с удостоверение за търпимост.

9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-365/12.06.2013г., относно: Изразяване на предварително съгласие по чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ, за прокарване на кабелна линия за захранване на ПИ № 021091 по КВС на землище с.Л.Каравелово, община Аксаково, по Молба от "Булфейст" ООД - гр.Варна.

10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-372/14.06.2013г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за ПИ № 000283 по КВС в землището на с.Долище, общ. Аксаково, по Заявление от Ангел Димитров Христов и Олга Александрова Христова.

11. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-373/14.06.2013г., относно: Одобрява подробният устройствен план - парцеларен план за изграждане на обект "Кабелно ел. захранване на БКТП 20/0.4 kV" за ПИ № 147044 по КВС на  з-ще  с.Ген.Кантарджиево, общ.Аксаково, по Заявление от "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи"АД.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                     /СВ. ДОБРЕВА/

 


/ндТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.