проект за Дневен ред за ХХV-та сесия на ОБС-Аксаково на 28.05.2013г.
На основание чл.25 т.1 от ЗМСМА свиквам ХХV-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 28.05.2013г. от 10:00 часа в лекционната зала на ОДК - Аксаково при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-313/15.05.2013г., относно: Откриване на групи в Обединено детско заведение „Дружба” – град Аксаково.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-311/14.05.2013г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2013г.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500–326/21.05.2013г., относно: Изменение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Аксаково и изменение на Наредбата за обществения ред на територията на Община Аксаково.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-319/17.05.2013г., относно: Управление на недвижим имот – публична общинска собственост в гр.Аксаково.

5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-320/17.05.2013г., относно: Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост в с.Доброглед.

6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-321/17.05.2013г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост в гр.Игнатиево.

7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-315/16.05.2013г.,  относно: Предварително съгласие на основание чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ във връзка с необходимостта от изграждане на кабелно ел. захранване за ПИ с идентификатори: 87518.48.41; 87518.48.42; 87518.48.144; 87518.48.145;  87518.48.146  по  кадастрална карта на  с. Яребична, община Аксаково, по Заявление от „Ди Ай Джи” ООД.

8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-316/17.05.2013г.,  относно: Разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за пътна връзка за ПИ № 037110 по КВС на з-ще гр. Аксаково, общ. Аксаково.

9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-317/17.05.2013г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за кабелно ел. захранване на ПИ № 042101 и №№ 042212, 042213, 042214, 042215, 042216, 042217, 042218, 042219, 042220, 042221, 042226, 042227, 042228, 042229, 042230, 042231, 042232, 042233, 042234, 042235, 042239, 042240 и 042241 по КВС в землището на с. Кичево, общ. Аксаково.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………......

                                                      /СВ. ДОБРЕВА/   

 

 

 

 

/ндТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.