Съобщение за заседание на П.К. на ОБС - АксаковоС Ъ О Б Щ Е Н И Е1. На 22.05.2013г. от 13.00 часа ще се проведе съвместно заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” и П.К. по „Финансии, бюджет и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-311/14.05.2013г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2013 г.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-313/15.05.2013г., относно: Откриване на групи в Обединено детско заведение „Дружба” – град Аксаково.


2. На 22.05.2013г. от 13.30 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

                                                                     ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-315/16.05.2013г.,  относно: Предварително съгласие на основание чл. 30, ал. 3 от  ППЗОЗЗ във връзка с необходимостта от изграждане на кабелно ел. захранване за ПИ с идентификатори: 87518.48.41;   87518.48.42;  87518.48.144;  87518.48.145;  87518.48.146  по  кадастрална карта на  с. Яребична, община Аксаково, по Заявление от „Ди Ай Джи” ООД.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-316/17.05.2013г.,  относно: Разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за пътна връзка за ПИ 037110 по КВС на з-ще гр. Аксаково, общ. Аксаково.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-317/17.05.2013г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за кабелно ел. захранване на ПИ № 042101 и №№ 042212, 042213, 042214, 042215, 042216, 042217, 042218, 042219, 042220, 042221, 042226, 042227, 042228, 042229, 042230, 042231, 042232, 042233, 042234, 042235, 042239, 042240 и 042241 по КВС в землището на с. Кичево, общ. Аксаково.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………...

                                                                      /СВ. ДОБРЕВА/

 

/ввТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.