Съобщение от ХХІV-та сесия, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО

 

Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 024/29.04.2013г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:

РЕШЕНИЕ № 24.28/ 29.04.2013г.

1. Дава предварително съгласие на „Адиан АМГ”ЕООД за прокарване на кабелна линия с дължина 171.22 м. през имот публична общинска собственост: № 000382  - полски път по КВС на з-ще с.Кичево, съгласно представения Вариант І на предложеното от „Адиан АМГ”ЕООД, с управител Антраник Гарабед Джезайрлиян, трасе за захранване на ПИ 010282 по КВС на з-ще с.Кичево, общ.Аксаково. При размер на сервитутната зона 0,686 дка., като определя срок на валидност на предварителното съгласие една година.

2. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за кабелно ел. хранване на ПИ 010282 по КВС на з-ще с.Кичево, общ.Аксаково, с териториален обхват - полски път № 000382  по КВС на з-ще с.Кичево - собственост на Община Аксаково по Вариант І на предложеното трасе. ПУП-парцеларния план да съдържа регистри на засегнатият от трасето поземлен имот, с подробно описани  НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето. Проектът да се изработи като окончателен проект, който да бъде внесен в община Аксаково, в срок от една година след влизане в сила на настоящото решение.

3. Одобрява Заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за кабелно ел. захранване на ПИ № 010282 по КВС на з-ще с. Кичево, общ. Аксаково, придружено от опорен план.

 

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ решенията по т.2 и т.3 не подлежат на оспорване.

 

                                        

 

ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АКСАКОВО

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.