Съобщение от ХХІІІ-та сесия, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО

 Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 023/27.03.2013г. на Общински съвет – Аксаково са приети следните решения:

Решение № 23.26/ 27.03.2013г. за одобряване на задание по чл.125 от ЗУТ и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за кабелно ел. захранване на ПИ 135001 по КВС на з-ще с.Слънчево, общ.Аксаково, с териториален обхват - ведомствен път № 000298 по КВС на з-ще с.Слънчево - собственост на Община Аксаково, ПИ 078009 – пасище, мера - собственост на Община Аксаково, навлиза в с.Слънчево, пресича улица с осови точки ОТ 115 - 119, достигайки до съществуващ ЖР стълб в имот отреден за озеленяване в кв. 50 по регулационния план на същото населено място по Вариант І на предложеното трасе. ПУП-парцеларния план да съдържа регистри на засегнатите от трасето поземлени имоти, с подробно описани  НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето.

Решение № 23.28/ 27.03.2013г. за одобряване на задание по чл.125 от ЗУТ и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за кабелно ел. захранване на ПИ 135002 по КВС на з-ще с. Слънчево, общ. Аксаково, с териториален обхват - ведомствен път №000298 по КВС на з-ще с.Слънчево - собственост на Община Аксаково, ПИ 078009 – пасище, мера - собственост на Община Аксаково, навлиза в с.Слънчево, като проектното трасе продължава по улица с осови точки ОТ 115 - 119, достигайки до съществуващ ЖР стълб в имот отреден за озеленяване в кв. 50 по регулационния план на същото населено място по Вариант І на предложеното трасе. ПУП-парцеларния план да съдържа регистри на засегнатите от трасето поземлени имоти, с подробно описани  НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето.

                                                       

Решенията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

                                              

 

ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АКСАКОВО

 

 

 Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.