Текущ одит на проект за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна
ОБЩИНА АКСАКОВО

ИНФОРМАЦИЯ

за проведена открита процедура и възложена поръчка с предмет:

„Текущ одит на проект за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна“

По проект № DIR-5112122-10-78 „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна (Аксаково)“, с договор за безвъзмездна финансова помощ №   DIR-5112122-С004.

 

Кратко описание на поръчката:

Извършване на текущ одит на проекта и изготвяне на междинни одитни доклади с одитно мнение за: законосъобразността на съответните обществени поръчки, с изключение на обществените поръчки за строителство, строителен надзор и одит на проекта и обществените поръчки, попадащи в обхвата на чл. 19, ал. 2 т. 22 „б” от ЗОП; осчетоводяването на разходите, включени в искането за средства в счетоводната система на бенефициента и спазването на изискванията за финансово управление на проекта и договорите. Изготвяне на окончателен одитен доклад, който съдържа одитно мнение относно цялостното изпълнение на проекта.

 

Подадени са 4 (четири) броя оферти.

 

Наименование на избрания изпълнител: ДЗЗД „ОДИТ ДЕПО“, гр. Варна.

 

Стойност на поръчката: 39 000 (тридесет и девет) лева без вкл. ДДС.

 

Срок за изпълнение (индикативен): 17.01.2015г.

 

За подробна информация за възложената поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00237-2012-0024.

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.