Обществена поръчка - Строителство на обектОБЩИНА АКСАКОВО

Съобщение за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

с предмет:

 

Строителство на обект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна” („Основен обект”) и „Подобект” по проект                  DIR-5112122-10-78 „Изграждане на регионалната система за управление на       отпадъците в регион Варна (Аксаково), ДБФП № DIR-5112122-С004

 

 

Публикувано: 23.01. 2013г.

Валидно до: вторник 29 януари 2013г., 10.00 ч.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Община Аксаково, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява средствата за масово осведомяване и участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: Строителство на обект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна” („Основен обект”) и „Подобект” по проект  DIR-5112122-10-78 „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна (Аксаково), ДБФП № DIR-5112122-С004, финансирани от ОПОС, държавния бюджет и собствени средства на общините-бенефициенти, включващ: основен обект и подобект, както следва:

Ø  „Основен обект” - изграждане на съоръжения от системата за управление на отпадъците в регион Варна: депо за неопасни отпадъци, инсталация за компостиране на зелени отпадъци, инсталация за рециклиране на строителни отпадъци, площадкова и довеждаща инфраструктура, включително:

a.    Депо за неопасни отпадъци – Етап 1, със системи за събиране на инфилтрата и сметищния газ;

b.    Инсталация за компостиране на „зелени” отпадъци;

c.    Инсталация за рециклиране на строителни отпадъци;

 

 

d.    Площадкова инфраструктура (ПСОВ, пътища, водоснабдяване, електрозахранване, административно-битови и технически обслужващи сгради);

e.     Довеждаща инфраструктура (пътно отклонение, електрозахранващи и водопро­водни външни връзки).

Ø  Подобект” - изграждане на съоръжения от системата за управление на отпадъците в регион Варна: Депо за инертни отпадъци – Етап 1.

 

че ценовите оферти на участниците в процедурата ще бъдат отворени и оповестени на                  29 януари 2013г., (вторник), 10.00 ч. в административната сграда на Община Аксаково, находяща се на ул. “Г. Петлешев” №58б, ет. 2, Заседателна зала.


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.