Oбществена поръчка -
ОБЩИНА АКСАКОВО

ИНФОРМАЦИЯ

за проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Изпълнение на мерки за информация и публичност по проекти, финансирани по „Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, включваща две обособени позиции, както следва:

 

·          Обособена позиция 1: Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект  DIR-5112122-10-78 „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна (Аксаково), ДБФП № DIR-5112122-С004;

·          Обособена позиция № 2: Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект № DIR-51011116-36-120 „Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в град Аксаково”,  ДБФП № DIR-51011116-С039.

 

Обособена позиция

Брой на подадените оферти

Наименование на избрания изпълнител

Стойност на поръчката в лева

без вкл. ДДС

Срок за изпълнение

Обособена позиция № 1:

5

„Медиа бокс“ ЕООД, гр. Варна; 

29 900 лв

до 17.01.2015г

Обособена позиция № 2:

6

„Тихолов“ ЕООД,      гр. Варна

12 000 лв

до 15.02.2015г

 

В случай, че срокът на ДБФП № DIR-5112122-С004 бъде удължен, срокът за изпълнение на поръчката ще бъде удължен със същия период. 

В случай, че срокът на ДБФП № DIR-51011116-С039 бъде удължен, срокът за изпълнение на поръчката ще бъде удължен със същия период. 

 

 

За подробна информация за сключените договори, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00237-2012-0012

 
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.