Авторски надзор на проектанта на Регионален център за управление на отпадъците в регион Варна (вкл. довеждаща инфраструктура)”


ОБЩИНА АКСАКОВО

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в процедура по договаряне без обявление с предмет:

„Авторски надзор на проектанта на Регионален център за управление на отпадъците в регион Варна (вкл. довеждаща инфраструктура)”

По проект № DIR-5112122-10-78 „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна (Аксаково)“, с договор за безвъзмездна финансова помощ №   DIR-5112122-С004.

 

Предмет на процедурата са 3 (три) обособени позиции – поръчки за услуги по упражняване на „Авторски надзор на проек­тантите при изграждането на Регионална система за управление на отпа­дъ­ците в регион Варна” в съответствие с изискванията на Техническата специфи­кация и норматив­ната уредба, съответстващи на договорите за проектиране на обектите:

1. Обект: „Регионална система за управление на отпадъците”. Проектантско бюро: БТ Инжене-ринг ЕООД, София

2.   Обекти: „Външно електрозахранване и водопроводно отклонение на РЦУО” и „Довеждащ път до РЦУО”. Проектантско бюро: Геоакст ООД, Варна

 3.     Обект: „Депо за инертни отпадъци”. Проектантско бюро: БТ Инженеринг ЕООД, София

 

 

Оферти се подават до 30.11.2012 г., 16:30 часа

Офертите ще бъдат отворени на 31.10.2012 г. от 10:00 часа, в сградата на Община Аксаково

 

 

За детайлна информация и достъп до Решението за откриване на обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00237-2012-0019

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.