РЕШЕНИЕ № 18.4/ 29.11.2012г.

РЕШЕНИЕ № 18.4/ 29.11.2012г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ № 03/321/01213 от 27.11.2012г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект „Подобрение на водоснабдителната мрежа на с. Кичево, община Аксаково”, сключен между Община Аксаково и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр.София, бул.„Цар Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG 121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, Общински съвет – Аксаково

РЕШИ:

1. Упълномощава Кмета на Община Аксаково – инж. Атанас Костадинов Стоилов да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ Земеделие- Разплащателна агенция в размер на 743 141,30 лева (седемстотин четиридесет и три хиляди сто четиридесет и един лева и тридесет стотинки) за обезпечаване на 110% от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 03/321/01213 от 27.11.2012 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект „Подобрение на водоснабдителната мрежа на с.Кичево, община Аксаково”, сключен между Община Аксаково и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

2. Възлага на Кмета на Община Аксаково да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 03/321/01213/27.11.2012 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция.

 


 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...

                                                    /СВ. ДОБРЕВА/Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.