РЕШЕНИЕ № 18.3/ 29.11.2012г

РЕШЕНИЕ № 18.3/ 29.11.2012г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет - Аксаково

РЕШИ:

Оправомощава Кмета на Община Аксаково да издаде в полза на Договарящия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” обезпечение, гарантиращо авансово плащане: Запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на околната среда и водите, платим на предявяване на стойност до 2 511 808,42 лв. (два милиона петстотин и единадесет хиляди осемстотин и осем лева и четиридесет и две стотинки), представляваща 20% от максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ, съгласно чл.2 т.1 от Специални условия на договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-С039, сключен  между Община Аксаково и Министерство на околната среда и водите, Управляващ орган на Оперативна програма  „Околна среда 2007-2013г.”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...

                                                    /СВ. ДОБРЕВА/Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.