Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Аксаково за 2019 год.


О Б Щ И Н А   А К С А К О В О, О Б Л А С Т    В А Р Н А
 
 
 
П О К А Н А

 

 

за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от  Европейския съюз на Община Аксаково за 2019 год.

 

 

 

Председателят на Общински съвет - Аксаково, на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Аксаково, кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и всички, които ползват услуги на територията на общината за обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от  Европейския съюз на Община Аксаково за 2019 год.

 

 

Публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от  Европейския съюз на Община Аксаково за 2019 год. ще се проведе в гр.Аксаково – 17,00 ч. на 19.08.2020г. в сградата на Център за подкрепа за личностно развитие – пленарна зала, при спазване на въведените противоепидемични мерки.

 

 

Материали за отчета за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от  Европейския съюз на Община Аксаково за 2019 год. са публикувани  на сайта на Община Аксаково.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АКСАКОВО

СВЕТЛАНА ДОБРЕВА


 1. Основна рубрика: Бюджет и финанси
 2. Отчети 2020г.
 3. Баланс 2020
 4. Бюджетна прогноза 2021-2023 втори етап
 5. Архив 2013г
 6. Годишен финансов отчет на община Аксаково за 2019г.
 7. Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Аксаково за 2019 год. - Текуща страница
 8. Тримесечни отчети 2020
 9. Архив 2019г
 10. Бюджетна прогноза 2021-2023 първи етап
 11. Бюджет 2020г. на Община Аксаково
 12. Проекто-бюджет 2020 за публично обсъждане
 13. Годишен финансов отчет на община Аксаково за 2018г.
 14. Бюджетна прогноза 2020-2022 втори етап
 15. Публично обсъждане отчет на бюджета за 2018г
 16. Тримесечни отчети 2019
 17. Баланс 2019
 18. Публично обсъждане безлихвен заем 2019г
 19. Архив 2018г
 20. Отчети 2019г.
 21. Бюджетна прогноза 2020-2022 първи етап
 22. Бюджет на Община Аксаково за 2019г
 23. Проекто-бюджет 2019г. на Община Аксаково
 24. Бюджетна прогноза 2019-2021 - втори етап
 25. Годишен финансов отчет на община Аксаково за 2017г
 26. Отчет на бюджета към 31.12.2017г
 27. Бюджетна прогноза 2019-2021 първи етап
 28. Отчети 2018г.
 29. Архив 2017г
 30. Бюджет на Община Акскаово за 2018г.
 31. Годишен отчет за изпълнение на бюджет 2017г - приет от ОбС
 32. Бюджетна прогноза 2018-2020 ІI етап
 33. Архив 2015г.
 34. Тримесечни отчети 2017
 35. Баланси 2017
 36. Отчети 2017г.
 37. Бюджетна прогноза 2018-2020 І етап
 38. Бюджет на Община Аксаково 2017г
 39. Покана за публично обсъждане на проекто-бюджета на Община Аксаково за 2017 год.
 40. Отчет на бюджета на Община Аксаково за 2016г.
 41. Баланс 2018
 42. Годишен финансов отчет на община Аксаково за 2016г
 43. Архив 2014г.
 44. Бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. на Община Аксаково II етап
 45. Тримесечни отчети 2018
 46. Годишен финансов отчет на община Аксаково за 2015г
 47. Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Аксаково за 2015г.
 48. Покана за публично обсъждане на проекто-бюджета на Община Аксаково за 2016г.
 49. Бюджетна процедура за 2017г. на община Аксаково
 50. Бюджет на Община Аксаково 2016г
 51. il
 52. Отчет за касово изпълнение на община Аксаково към 30.06.2015г.
 53. Годишен финансов отчет на община Аксаково за 2014г
 54. Актуализирана бюджетна прогноза 2016-2018г. ІІ етап
 55. Съобщение за промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково
 56. Покана за публично обсъждане
 57. Месечен отчет
 58. Информация годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Аксаково за 2014г.
 59. Актуализирана бюджетна прогноза 2015-2017г
 60. Отчет на бюджета м.06.2014
 61. Архив

Търсене