Заповед №678 от 28.10.2016г. - Определяне на границите на районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване

ЗАПОВЕД
 
№ 678
 гр. Аксаково, 28.10.2016 г.

 

На основание чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администраци.

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

І. Границите на районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на община Аксаково за 2017 г., както следва:

 1. Всички имоти в строителните граници на гр. Аксаково, вкл. селищни образувания „Янчова поляна” и „Терасите”, масиви № 37 и 39, ПИ № 034061 в землище гр. Аксаково и имоти с идентификационни номера 00182.307.3, 00182.307.15, 00182.307.23, 00182.307.28, 00182.307.29, 00182.307.32, 00182.307.33, 00182.307.35, 00182.307.36, 00182.307.39, 00182.307.40, 00182.307.41, 00182.307.42, 00182.307.43, съответстващи на имот № 000307 по КВС за землище гр. Аксаково;
 2. Всички имоти в строителните граници на с. Доброглед, вкл. селищно образувание „Доброгледски лозя”;
 3. Всички имоти в строителните граници на с. Долище, вкл. селищно образувание „Трите воденици” и ПИ № 127077 в землищните граници на с. Долище;
 4. Всички имоти в строителните граници на с. Кичево, вкл. селищни образувания „Черноморска панорама”, „Лозите” и „Могилите” и масиви № 42 и 46 в землищните граници на с. Кичево;
 5. Всички имоти в строителните граници на с. Орешак, вкл. селищно образувание „Студен кладенец”;
 6. Всички имоти в строителните граници на с. Осеново, вкл. вилна зона „Кранево”, селищни образувания „Панорама I”, „Панорама II”, „Панорама III”, „Черноморска панорама”, „Могилите” и масиви № 1, 28 и 30 в землищните граници на с. Осеново;
 7. Всички имоти в строителните граници на с. Генерал Кантарджиево и масиви № № 109, 114, 134, 135, 136, 143, 144, 147, 148 и 150 в землищните граници на с. Генерал Кантарджиево;
 8. Всички имоти в строителните граници на гр. Игнатиево, вкл. местност по § 4 „Старите лозя”;
 9. 9. Всички имоти в строителните граници на с. Водица, вкл. имот с кад. № 237 от КВС на с. Водица;
 10. Всички имоти в строителните граници на с. Яребична, вкл. имоти с идентификационни номера 87518.27.107, 87518.27.108 и 87518.27.14 по кадастралната карта на с. Яребична;
 11. Всички имоти в строителните граници на с. Припек, вкл. местност „Припешки тераси”;
 12. Всички имоти в строителните граници на с. Изворско, вкл. имот № 052023 в землищните граници на с. Изворско.
 13. Всички имоти в строителните граници на населените места на територията на Община Аксаково: с. Ботево, с. Въглен, с. Засмяно, с. Зорница, с. Климентово, с. Крумово, с. Куманово, с. Любен Каравелово, с. Новаково, с. Радево и с. Слънчево. 

 

ІІ. Честота на сметосъбиране и сметоизвозване, съобразно разставената съдова система:

А. За зелените отпадъци:

Контейнери тип „Бобър” 1,1 м3 - 100 пъти годишно

Б. За битовите отпадъци:

 1. За гр. Аксаково, вкл. селищни образувания, масиви и имоти по т.I.1 от н.з.

Кофи тип „Мева” 0,11 м3 - 52 пъти годишно, а за разположените на ул. „Георги Петлешев” от № 27 до № 58 - 365 пъти годишно.

Контейнери тип „Бобър” 1,1 м3 - 365 пъти годишно в строителните граници на гр. Аксаково, 182 пъти годишно за имоти с идентификационни номера 00182.307.3, 00182.307.15, 00182.307.23, 00182.307.28, 00182.307.29, 00182.307.32, 00182.307.33, 00182.307.35, 00182.307.36, 00182.307.39, 00182.307.40, 00182.307.41, 00182.307.42, 00182.307.43 по кадастралната карта, съответстващи на имот № 000307 по КВС за землище гр. Аксаково и 156 пъти годишно в селищните образувания, масиви и имот 034061 в землище гр. Аксаково.

           

 1. За гр. Игнатиево и местност по т. І.8. от н.з.

Контейнери тип „Бобър” 1,1 м3 - 140 пъти годишно

 

 1. За населените места, както следва:

с. Ботево, с. Радево, с. Крумово, с. Засмяно, Зорница, с. Новаково и с. Водица, вкл. имот по т. І.9 от н.з.

Контейнери тип „Бобър” 1,1 м3 - 40 пъти годишно

      Кошчета за битови отпадъци - 40 пъти годишно

     

 1. За с. Любен Каравелово

Контейнери тип „Бобър” 1,1 м3 - 42 пъти годишно

      Кошчета за битови отпадъци - 42 пъти годишно

 

 1. За населените места, както следва:

с. Долище, селищно образувание и имот по т. I.3 от н.з.;

с. Генерал Кантарджиево и масиви по т.I.7 от н.з;

с. Орешак и селищно образувание по т. I.5 от н.з.;

с. Климентово, с. Въглен, с. Куманово и с. Яребична, вкл. имоти по т. І.10 от н.з.

Контейнери тип „ Бобър” 1,1 м3 - 55 пъти годишно

      Кошчета за битови отпадъци - 55 пъти годишно

 

 1. За населените места, както следва:

6.1. с. Кичево и с. Осеново

Контейнери тип „Бобър” 1,1 м3 - 60 пъти годишно

       Кошчета за битови отпадъци - 60 пъти годишно

 

6.2. Селищни образувания към с. Кичево и с. Осеново, вкл. вилна зона и масиви по т.I.4 и т.I.6 от н. з

Контейнери тип „Бобър” 1,1 м3 - 63 пъти годишно

 

 1. За населените места, както следва:

с. Доброглед, вкл. селищно образувание „Доброгледски лозя”;

с. Припек, вкл. местност „Припешки тераси”;

с. Изворско, вкл. имот по т. І.12 от н.з.

          с. Слънчево

Контейнери тип „Бобър” 1,1 м353 пъти годишно

      Кошчета за битови отпадъци - 53 пъти годишно

 

ІІІ. Място за третиране и обезвреждане на битовите отпадъци, в т. ч. и зелени отпадъци – Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна, Аксаково и Белослав, в землището на с. Въглен, община Аксаково.

 

ІV. За всички райони, определени в т. І от н.з. се предоставят услугите както следва:

 1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други

2.Събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав, с. Въглен, община Аксаково.

 1. Разделно събиране и транспортиране на зелени отпадъци от населените места и третиране в Инсталация за компостиране на зелени отпадъци в Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав.
 2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци.
 3. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

 

 1. V. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Красимира Дянкова - Заместник кмет на Община Аксаково.

                                                                                                                              

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на инж. Красимира Дянкова - Заместник кмет на Община Аксаково, Руска Илиева - Заместник кмет на Община Аксаково, Десислава Стоянова - Директор на дирекция „ОСССК“, Кметове и Кметски наместници - за публично обявяване и фирма „Технокар” ЕООД - за информация и изпълнение.

 

 

 

 

 

инж. КРАСИМИРА ДЯНКОВА

И.Д. Кмет на Община Аксаково

Съгл. Заповед № 668/24.10.2016 г.


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.