Заповед №868 от 29.10.2014г. - Определяне на границите на районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване

Дата на публикуване: 30.10.2014 15:39


ЗАПОВЕД
 
№ 868
гр. Аксаково, 29.10.2014 г.

 

С оглед определяне границите на районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Аксаково, на основание чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

І. Районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Аксаково за 2015 г., както следва:

 1. Всички имоти в строителните граници на гр. Аксаково, вкл. селищни образувания „Янчова поляна”, „Терасите”, масиви № 37, 39 и ПИ № 034061 в землищните граници на гр. Аксаково;
 2. Всички имоти в строителните граници на с. Доброглед, вкл. селищно образувание „Доброгледски лозя”;
 3. Всички имоти в строителните граници на с. Долище, вкл. селищно образувание „Трите воденици”;
 4. Всички имоти в строителните граници на с. Кичево, вкл. селищни образувания „Черноморска панорама”, „Лозите” и „Могилите” и масиви № 42 и 46 в землищните граници на с. Кичево;
 5. Всички имоти в строителните граници на с. Орешак, вкл. селищно образувание „Студен кладенец”;
 6. Всички имоти в строителните граници на с. Осеново, вкл. вилна зона „Кранево”, селищни образувания „Панорама I”, „Панорама II”, „Панорама III”, „Черноморска панорама”, „Могилите” и масиви № 1, 28 и 30 в землищните граници на с. Осеново;
 7. Всички имоти в строителните граници на с. Генерал Кантарджиево и масиви № № 109, 114, 134, 135, 136, 143, 144, 147, 148 и 150 в землищните граници на с. Генерал Кантарджиево;
 8. Всички имоти в строителните граници на гр. Игнатиево, вкл. местност по § 4 „Старите лозя”;
 9. 9. Всички имоти в строителните граници на с. Водица, вкл. имот с кад. № 237 от КВС на с. Водица;
 10. Всички имоти в строителните граници на с. Яребична, вкл. имоти с идентификационни номера 87518.27.107, 87518.27.108 и 87518.27.14 по кадастралната карта на с. Яребична;
 11. Всички имоти в строителните граници на с. Припек, вкл. местност „Припешки тераси”;
 12. Всички имоти в строителните граници на населените места на територията на Община Аксаково: с. Ботево, с. Въглен, с. Засмяно, с. Зорница, с. Изворско, с. Климентово, с. Крумово, с. Куманово, с. Любен Каравелово, с. Новаково, с. Радево и с. Слънчево.                      

 

 

ІІ. За имоти, попадащи в районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване да се заплаща такса за следните дейности:

 1. Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за третирането им;
 2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
 3. Почистване, в това число и от сняг на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

 

ІІІ. За имоти, попадащи извън районите на организирано сметосъбиране, находящи се на територията на Община Аксаково да се заплаща такса само за:

 1. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
 2. Почистване, в това число и от сняг на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

 

 1. IV. Честота на сметосъбиране и сметоизвозване, съобразно разставената съдова система:
 2. За гр. Аксаково, вкл. селищни образувания, масиви и имот по т.I.1 от н.з.

Кофи тип „Мева” 0,11 м3 - един път седмично, а за разположените на ул. „Георги Петлешев” от № 27 до № 58 - ежедневно.

Контейнери тип „Бобър” 1,1 м3 - ежедневно в регулационните граници на гр. Аксаково и три пъти седмично в селищните образувания, масиви и имот по т.I.1 от н.з.

           

 1. За гр. Игнатиево и местност по т. І.8. от н.з.

Контейнери тип „Бобър” 1,1 м3 - 140 пъти годишно

 

 1. За населените места, както следва:

с. Ботево, с. Радево, с. Крумово, с. Засмяно, Зорница, с. Новаково и с. Водица, вкл. имот по т. І.9 от н.з.

Контейнери тип „Бобър” 1,1 м3 - 40 пъти годишно

      Кошчета за битови отпадъци - 40 пъти годишно

     

 1. За с. Любен Каравелово

Контейнери тип „Бобър” 1,1 м3 - 42 пъти годишно

      Кошчета за битови отпадъци - 42 пъти годишно

 

 1. За населените места, както следва:

с. Долище и селищно образувание по т. I.3 от н.з.;

с. Генерал Кантарджиево и масиви по т.I.7 от н.з;

с. Орешак и селищно образувание по т. I.5 от н.з.;

с. Климентово, с. Въглен, с. Куманово и с. Яребична, вкл. имоти по т. І.10 от н.з.

Контейнери тип „ Бобър” 1,1 м3 - 56 пъти годишно

      Кошчета за битови отпадъци - 56 пъти годишно

 

 1. За населените места, както следва:

с. Кичево, вкл. селищни образувания и масиви по т.I.4 от н. з;

с. Осеново, вкл. вилна зона, селищни образувания и масиви по т.I.6 от н.з;

Контейнери тип „Бобър” 1,1 м3 - 59 пъти годишно

      Кошчета за битови отпадъци - 59 пъти годишно

 

 

 1. За населените места, както следва:

с. Доброглед, вкл. селищно образувание „Доброгледски лозя”;

с. Припек, вкл. местност „Припешки тераси”;

с. Слънчево и с. Изворско

Контейнери тип „Бобър” 1,1 м348 пъти годишно

      Кошчета за битови отпадъци - 48 пъти годишно

 

 1. V. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Зам.- кмета на Община Аксаково – Румяна Радилова.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на Секретаря на Община Аксаково, Зам.-кмета на Община Аксаково – Руска Илиева, Директора на дирекция ИПЕПП, Началник отдел МДТ при Община Аксаково и фирма „Технокар” ЕООД - за информация и изпълнение, на Кметове и Кметски наместници - за публично обявяване.

 

 

 

 

инж. ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА

И.Д. Кмет на Община Аксаково

Съгл. Заповед № 848/28.10.2014 г.

 

  1. биране и сметоизвозване... - Текуща страница
 2. Заповед №834 от 29.10.2020г. - Определяне на границите на районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване
 3. Заповед №733 от 30.10.2019г. - Определяне на границите на районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване
 4. Заповед №639 от 30.10.2017г. - Определяне на границите на районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване
 5. Заповед №679 от 31.10.2016г. - Изменение и допълнение на Заповед №678 от 28.10.2016г.
 6. Заповед №678 от 28.10.2016г. - Определяне на границите на районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване
 7. Съобщение по чл. 32 - СИГМА 2003 ООД - АУЗД
 8. Съобщение по чл. 32 - РАЯ НОВИКОВА ЕООД - АУЗД
 9. Съобщение по чл.32 - Каб електрикс ООД - АУЗД + Покана
 10. Съобщение по чл.32 - Здравко Димитров Минев - АУЗД + Покана
 11. Съобщение по чл.32 - Тенчо Иванов Царацорков- АУЗД + Покана
 12. Съобщение по чл.32 - Здравко Атанасов Божинов - АУЗД + Покана
 13. Съобщение по чл.32 - Кунчо Михалев Куманов - АУЗД + Покана
 14. Съобщение по чл.32 - МД доместикс ЕООД - АУЗД + Покана
 15. Съобщение по чл.32 - Хамид Юсуф Хамид - АУЗД + Покана
 16. Съобщ. по чл. 32 - Марин Василев Вълев - АУЗД
 17. Съобщение по чл. 32 - Милен Симеонов Петров - АУЗД
 18. Съобщение по чл. 32 - Ивайло Драганов Драганов - АУЗД
 19. Съобщение по чл. 32 - ФАМАНЕТ БЪЛГАРИЯ ЕООД - АУЗД
 20. Съобщение по чл. 32 - ЕТ ЛИ - ЛИДИЯ ГЕНЕВА - АУЗД
 21. Съобщение по чл. 32 - ЕТ ЕМДИ - ЕМИЛ ДИМИТРОВ - В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ - АУЗД
 22. Съобщение по чл.32 - Веселин Пенев Колев - АУЗД + Покана
 23. СъобщENIE по чл.32 - Виктория - 98 ЕООД - АУЗД + Покана
 24. Съобщение по чл.32 - Иван Красимиров Добрев - АУЗД + Покана
 25. Съобщение по чл.32 - Варна сити уест АД - АУЗД + Покана
 26. Съобщение по чл.32 - ФФБУЛ ООД - АУЗД + Покана
 27. Съобщение по чл.32 - Христо Йорданов Ценов - АУЗД + Покана
 28. Съобщение по чл.32 - Станчо Димитров Станчев - АУЗД + Покана
 29. Съобщение по чл.32 - Триера 55 ЕООД - АУЗД + Покана
 30. Съобщение по чл.32 - Димов къмпани ЕООД - АУЗД + Покана
 31. Съобщение по чл. 32 - Симеон Иванов Михайлов - АУЗД
 32. Съобщение по чл.32 - Кара консулт ЕООД - АУЗД + Покана
 33. Съобщение по чл.32 - ИВАН МИХАЙЛОВ ДИМОВ - АУЗД + Покана
 34. Съобщение по чл.32 - Марин Янакиев Недев - АУЗД + Покана
 35. Съобщенив по чл.32 - Живко Проданов Гочев - АУЗД + Покана
 36. Съобщение по чл. 32 - АДИОИК ЕООД - АУЗД
 37. Съобщение по чл.32 - Косионис ЕООД - АУЗД + Покана
 38. Съобщение по чл.32 - БГ строй ЕООД - АУЗД + Покана
 39. Съобщение по чл. 32 - Андрей Николов Едрев - АУЗД
 40. Размер на данъка върху превозните средства в община Аксаково за 2016г.
 41. Съобщение по чл. 32 - ДЖЕЙМАРК ООД - АУЗД
 42. Съобщение по чл 32 - Василка Цонева Иванова - писмо за ДД по чл.14
 43. Съобщение по чл.32 - Илиян Иванов Георгиев АУЗД + Покана
 44. Съобщение по чл.32 - Иван Добрев Йорданов - АУЗД + Покана
 45. Съобщение по чл.32 - Ист сайд ООД ЕООД - АУЗД + Покана
 46. Съобщение по чл. 32 - Драгомир Великов Митев - АУЗД
 47. Съобщение по чл.32 - Елит хоумс интернешънъл ООД - АУЗД + Покана
 48. Съобщение по чл.32 - Маригео България ЕООД - АУЗД + Покана
 49. Съобщение по чл.32 - Албена инвест уърълд ЕООД - АУЗД + Покана
 50. Съобщение по чл.32 - Ригал ризортс ООД - АУЗД + Покана
 51. Съобщение по чл.32 - Вили трейд ЕООД - АУЗД + Покана
 52. Съобщение по чл.32 - Николай Стоянов Стоянов - АУЗД + Покана
 53. Съобщение по чл.32 - Живко Кръстев Димов - АУЗД + Покана
 54. Съобщение по чл.32 - КИРИЛ СТОЯНОВ СТОЯНОВ - АУЗД + Покана
 55. Съобщение по чл.32 - Сашо Димов Стойков - АУЗД + Покана
 56. Съобщение по чл.32 - Минчо Димов Янакиев - АУЗД + Покана
 57. Съобщение по чл.32 - Елена Пенева Добрева - АУЗД + Покана
 58. Съобщение по чл.32 - Селятин Сеидов Джиджимен - АУЗД + Покана
 59. Съобщение по чл. 32 - ЕВРОСИЛЕКС КРИСТАЛ СПА ЕООД - АУЗД
 60. Съобщение по чл. 32 - БУЛПРОПЪРТИС ЕООД - АУЗД + Покана
 61. Съобщение по чл. 32 - Георги Жеков Георгиев - АУЗД + Покана
 62. Съобщение по чл.32 - Станка Николова Неделчева - АУЗД + Покана
 63. Съобщение по чл.32 -Тан инвестмънтс ЕООД - АУЗД + Покана
 64. Съобщение по чл.32 - Анка Христова Костадинова- АУЗД + Покана
 65. Съобщение по чл.32 - Детелин Митев Димитров- АУЗД + Покана
 66. Съобщение по чл.32 - Асен Миленов Асенов- АУЗД + Покана
 67. Съобщение по чл.32 - Христодулос Христу ЕООД - АУЗД + Покана
 68. Съобщение по чл. 32 - АЛИАНС - ФРИГО ООД - АУЗД
 69. Съобщение по чл.32 - Христо Михайлов Христов- АУЗД + Покана
 70. Съобщение по чл.32 - Стойчо Георгиев Неделчев - АУЗД + Покана
 71. Съобщение по чл.32 - Василка Стоянова Иванова - АУЗД + Покана
 72. Съобщение по чл. 32 - Ана Георгиева Станева - АУЗД + Покана
 73. Съобщение по чл. 32 - СЛЪНЧЕВО АД- АУЗД + Покана
 74. Съобщение по чл.32 - Иван Мирчев Костов - АУЗД + Покана
 75. Съобщение по чл. 32 - ИСТ ИНВЕСТМЪНТ ООД - АУЗД
 76. Съобщение по чл.32 - Георги Рашков Кирилов - АУЗД + Покана - второ
 77. Съобщение по чл. 32 - Валентин Димитров Василев - АУЗД + Покана
 78. Съобщение по чл. 32 - Румен Маринов Мирчев - АУЗД + Покана
 79. Съобщение по чл. 32 - Милен Тончев Иванов - АУЗД + Покана
 80. Съобщение по чл. 32 - ФАМАНЕТ БЪЛГАРИЯ ЕООД - АУЗД + Покана
 81. Съобщение по чл.32 - Николай Христов Илиев - само АУЗ
 82. Съобщение по чл.32 - Александър Василев Василев - АУЗД + Покана
 83. Съобщение по чл.32 - Иван Георгиев Мирчев - АУЗД + Покана
 84. Съобщение по чл.32 - Йорданка Димитрова Харизанова - АУЗД + Покана
 85. Съобщение по чл.32 - Веселин Пенев Колев- АУЗД + Покана
 86. Съобщение по чл.32 - Никола Йорданов Николов- АУЗД + Покана
 87. Съобщение по чл.32 - Ивелина Володиева Стойкова - АУЗД + Покана
 88. Съобщение по чл.32 - Георги Василев Влаев - АУЗД + Покана
 89. Съобщение по чл. 32 - Хюдает Сюлейман Кьосе - АУЗД + Покана
 90. Съобщение по чл. 32 - Тодор Радев Тодоров - АУЗД + Покана
 91. Съобщение по чл.32 - Малай Олга Олеговна- АУЗД + Покана
 92. Съобщение по чл.32 - Венцислав Кирилов Петков- АУЗД + Покана
 93. Съобщение по чл. 32 - Димитър Георгиев Георгиев - АУЗД + Покана
 94. Съобщение по чл. 32 - ВИОЛИН 66 ЕООД - АУЗД + покана
 95. Съобщение по чл. 32 - Даниел Иванов Денев - АУЗД + Покана
 96. Съобщение по чл. 32 - КРИСТ ООД - АУЗД
 97. Съобщение по чл. 32 - Екатерина Георгиева Славова - АУЗД + Покана
 98. Съобщение по чл. 32 - Живко Иванов Йорданов - АУЗД + Покана
 99. Съобщение по чл. 32 - Мирчо Йорданов Тодоров - АУЗД + Покана
 100. Съобщение по чл. 32 - ДЖЕЙМАРК ООД - писмо за подаване на ДД по чл.14
 101. Съобщение по чл.32 - Вилиан Георгиев Ангелов- АУЗД + Покана
 102. Съобщение по чл. 32 - ДИЕМ - ТРАНС ЕООД - АУЗД + Покана
 103. Съобщение по чл. 32 - БУЛПРОПЪРТИС ЕООД - писмо за подаване на ДД по чл.14
 104. Съобщение по чл. 32 - Здравко Димитров Минев - АУЗД + Покана
 105. Съобщение по чл.32 - БГ строй ЕООД - АУЗД + Покана
 106. Съобщение по чл.32 - Георги Рашков Кирилов - АУЗД + Покана
 107. Съобщение по чл.32 - Тодор Недев Бобчев АУЗД
 108. Съобщение по чл. 32 - ЕВРОКАР ВАРНА 09 ООД - АУЗД + Покана
 109. Съобщение по чл. 32 - Петрос Агатонас - Ста Параникас - АУЗД + Покана
 110. Съобщение по чл.32 - Силиан вилас би джи ЕООД - АУЗД + Покана
 111. Съобщение по чл.32 - Иън и ДжонООД - АУЗД + Покана
 112. Съобщение по чл.32 - Билко су ООД - АУЗД + Покана
 113. Съобщение по чл.32 - Иванка Добрава Колева - АУЗД + Покана
 114. Съобщение по чл. 32 - Милен Тончев Иванов АУЗД
 115. Съобщение по чл. 32 - Станю Иванов Станев АУЗД
 116. Съобщение по чл.32 - Велико Лазаров Великов - АУЗД + Покана
 117. Съобщение по чл. 32 - ХРИСТОДУЛОС ХРИСТУ ЕООД - АУЗД + Покана
 118. Съобщение по чл.32 - Георги Асенов Пенчев - АУЗД + Покана
 119. Съобщение по чл.32 - Манхатън инвестмънтс ЕООД - АУЗД + Покана
 120. Съобщение по чл. 32 - ХОРНИНГ ЛОУ ООД - АУЗД + Покана
 121. Съобщение по чл. 32 - ЕЛИТ ХОУМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД - АУЗД + Покана
 122. Съобщение по чл.32 - Константин Василев Иванов - АУЗД + Покана
 123. Съобщение по чл.32 - Димитър Иванов Димитров - АУЗД + Покана
 124. Съобщение по чл.32 - Александър Благоев Александров- АУЗД + Покана
 125. Съобщение по чл. 32 - НЕПТУН - 2 ООД - АУЗД + Покана
 126. Съобщение по чл.32 - Иван Димитров Недков - АУЗД + Покана
 127. Съобщение по чл.32 - Георги Драганов Георгиев - АУЗД + Покана
 128. Съобщение по чл.32 - Ивелина василева Чунгарева - АУЗД + Покана
 129. Съобщение по чл.32 - Горан Иванов Станев - АУЗД + Покана
 130. Съобщение по чл.32 - Величка Колева Българанова - АУЗД + Покана
 131. Съобщение по чл.32 - Тодорка Николаева Димитрова - АУЗД + Покана
 132. Съобщение по чл.32 - Джеймс Джардин - АУЗД + Покана
 133. Съобщение по чл 32 - Красимира Великова Димитрова - писмо за ДД по чл.14
 134. Съобщение по чл.32 - Георги Пламенов Тодоров - АУЗД + Покана
 135. Съобщение по чл. 32 - Екатерина Василева Костова - АУЗД + Покана
 136. Съобщение по чл.32 - Златинка Живкова Кьосева - АУЗД + Покана
 137. Съобщение по чл. 32 - Ивелин Йорданов Радев - АУЗД + Покана
 138. Съобщение по чл. 32 - Вяра Тодорова Тонева - АУЗД + Покана
 139. Заповед №823 от 28.10.2015г. - Определяне на границите на районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване
 140. Съобщение по чл.32 -Тодор Панайотов Късов - АУЗД + Покана
 141. Съобщение по чл. 32 - Никола Иванов Марков
 142. Съобщение по чл. 32 - Зоя Митева Йорданова
 143. Съобщение по чл.32 - Недялко Александров Неделчев - АУЗД + Покана
 144. Съобщение по чл.32 - Донка Тодорова Димитрова - АУЗД + Покана
 145. Съобщение по чл.32 - Франсуа Храч Цветкова - АУЗД + Покана
 146. Съобщение по чл. 32 - БЕНСЪН ГЛАНС ООД - АУЗД + покана
 147. Съобщение по чл. 32 - ЛУДИ - АН ЕООД - АУЗД + Покана
 148. Съобщение по чл. 32 - БРИК ГРУП ООД - АУЗД + Покана
 149. Съобщение по чл. 32 - ДЖЕЙ ЕМ КЪНСТРАКШЪН ООД - АУЗД + Покана
 150. Съобщение по чл. 32 - Димитър Зафиров Кабаков
 151. Съобщехсе по чл. 32 - Димитър Зафиров Кабаков
 152. Съобщение по чл 32 - Янка Господинова Липинска - писмо за ДД по чл.14
 153. Съобщение по чл.32 - Яни Стойков Янев - АУЗД + Покана
 154. Съобщение по чл. 32 - Кирил Костов Тодоров - АУЗД + Покана
 155. Съобщение по чл.32 - ЕТ Промпласт-Шакир Мустафа - АУЗД + Покана
 156. Съобщение по чл. 32 - Ангел Димитринов Станчев - АУЗД + Покана
 157. Съобщение по чл. 32 - СТОЯНКА ДИМОВА СТАНЕВА - АУЗД + Покана
 158. Заповед №801 от 28.10.2013г. - Определяне на границите на районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития