Изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред
ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - А К С А К О В О

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

инж. Атанас Костадинов Стоилов – Кмет на Община Аксаково, Област Варненска,

относно: Изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С настоящата докладна предлагаме на вниманието Ви проект за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на община Аксаково (Наредбата), обхващащ различни области на обществените отношения, свързани с осигуряването и опазването на обществения ред на територията на община Аксаково. Същите са продиктувани от настъпили изменения в нормативните актове и необходимостта от привеждане в съответствие нормите на Наредбата с техните изисквания.

Предложения проект за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред се обуславя от следните причини:

1. Причини, налагащи приемането на изменението на нормативния акт:

1.1. С направените предложения за промени се цели усъвършенстване на правната уредба, относно предоставяните от Община Аксаково административни услуги и сихронизирането им със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД). Съгласно чл.5, ал. 2 от ЗОАРАКСД „Административният орган не може да изисква предоставяне на информация или документи, които са налични при него или при друг орган, а ги осигурява служебно за нуждите на съответното производство“ налага неговото изменение. Направеното предложение за изменение в Наредбата касае привеждането й в съответствие с нормативните актове от по – висока степен, предвид надделяващия обществен интерес.

1.2. В другата си част, предлаганите изменения са обусловени необходимостта да бъдат синхронизирани разпоредбите на Наредбата със специалните закони - Закон за закрила на детето, Закон за здравето, Закон за административните нарушения и наказания и Закон за местното самоуправление и местната администрация.

2. Цели, които се поставят:

С предлаганото изменение по т. 1.1 се цели да се улесни и насърчи извършването на стопанската дейност, като се ограничи до обществено оправдани граници административното регулиране и административния контрол, осъществяван върху нея от органите на местното самоуправление. От друга страна органите на местното самоуправление при административно регулиране и административен контрол върху стопанската дейност да не могат да налагат ограничения и тежести, които не са необходими за постигане на целите на закона.

С предлаганото изменение по т. 1.2. се цели актуализиране на Наредбата за обществения ред и привеждането на местния нормативен акт в съответствие с нормите на действащото законодателство.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Не се очаква разходване на средства за прилагане на новата уредба

4. Съответствие с правото на Европейския съюз:

Наредбата за обществения ред е подзаконов нормативен акт, от местно значение. Доколкото същата подлежи на приемане на основание чл. 21, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет, като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление". Проектът на Наредбата е съобразен с чл. 3, т. 1, във връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за местното самоуправление. Предлаганите изменения не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство и са изготвени изцяло в съответствия със законите. Съответствието им с правото на Европейския съюз е предопределено, както от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, така и от съответствието на националния закон с правото на Европейския съюз.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация предлагам на Общински съвет – Аксаково, следния проект на

РЕШЕНИЕ:

Изменя и допълва Наредбата за обществения ред на община Аксаково, както следва:

§ 1. В чл. 15а текстът При повторно нарушение: 1000 – 5000 лв.“ се отменя изцяло.

§2. В чл.43, ал.1, т.1 текстът : „Сервирането и продажбата на алкохолни напитки и цигари на лица под 18 години се изменя както следва :

Забранява се :

1. Продажбата на тютюневи изделия на лица под 18г.

§3. В чл.43, ал.1, т.3 текстът : Сервирането на спиртни напитки на клиенти в нетрезво състояние се изменя както следва :

3. Продажбата на алкохолни напитки на лица под 18 години, на лица в пияно състояние, на територията на детските градини, училищата, общежитията за ученици, лечебните заведения, на спортни прояви, на обществени мероприятия, организирани за деца и ученици.

§4. В чл.43, ал.1 се създават нови т. 4 и т. 5 със следните текстове :

4. Тютюнопушенето в закритите обществени места.

5. Тютюнопушенето на следните открити обществени места: прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца; площадките за игра; места, на които са организирани мероприятия за деца и ученици; спортните обекти - по време на спортни и културни прояви.

§5. В чл. 44, ал.5, т.3 текстът : „Протокол от лицензирана лаборатория за измерване на шума около и в обекта“ се изменя по следния начин :

3. Заверено копие на протокол от РЗИ-Варна или друга акредитирана лаборатория, удостоверяващ спазването на еквивалентните нива на шума, измерен в и около обекта в нощния период – от 23.00 часа до 07.00 часа, съгласно Наредба № 6 от 26.06.2006 г. (обн., ДВ бр.58 от 18.07.2006 г.) за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

§6. В чл. 44, ал.5, т.4 текстът „Служебна бележка за недължими общински вземания“ се отменя изцяло.

§7. В чл. 44 се създава нова ал.6 със следния текст :

(6) Молбата за издаване на разрешение за удължено работно време се окоплектова служебно от отговорното за процедирането й длъжностно лице с Удостоверение за липса на задължения към община Аксаково.

§8. В чл. 46, ал.1 текстът: За осигуряване безопасността и сигурността им за лицата под 18 години:

1. Се определя вечерен час 22.00 часа – от месец октомври до месец март и 23.00 часа – от месец април до месец септември.

2. Учениците са длъжни да носят личните си ученически карти в училищата и извън него и да ги предоставят за проверка, при поискване от контролните органи, упълномощени надлежно по настоящата наредба и органите на РПУ.

3. Контролът и отговорността за спазване на вечерния час носенето на личните ученически карти се осъществява от родителите и/или настойниците.

4. Изключение от спазването на вечерния час се допуска, когато непълнолетния е придружен от родител (настойник), пълнолетен брат или сестра, или упълномощен представител на съответното училище.“ се изменя по следния начин :

Чл. 46 (1) Учениците са длъжни да носят личните си ученически карти в училищата и извън него и да ги предоставят за проверка, при поискване от контролните органи, упълномощени надлежно по настоящата наредба и органите на РПУ. Контролът и отговорността за носенето на личните ученически карти се осъществява от родителите и/или настойниците.

§9. В чл. 46 се създава нови ал.2, ал.3 и ал.4 със следнте текстове :

(2) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 20,00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.

(3) Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.

(4) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа децата до 12-годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие.

§10. В чл. 46 досегашната ал. 2 „За нарушения по този член на отговорните лица се налага глоба в размер от 20 - 100 лв.“ става ал.5

§11. В чл. 47, ал.1 текстът : „Забранява се на лица под 18 години, които не са придружени от родител (настойник) пълнолетен брат или сестра, или упълномощен представител на съответното училище, да посещават заведенията за обществено хранене и развлечения, игрални и компютърни зали в часовете от 22.00 часа до 06.00 часа (за периода от 1 октомври до 31 март) и от 23.00 часа до 06.00 часа (за периода от 1 април до 30 септември)“ се изменя както следва :

(1)Забранява се на лицата ненавършили 14-годишна възраст, които не са придружени от родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за тях, да посещават заведенията за обществено хранене и развлечения, игрални и компютърни зали след 20,00ч.

§12. В чл. 47 се създава нова ал.2 със следния текст :

(2) В случай, че детето е навършило 14- годишна възраст, но не е навършило 18-годишна възраст се забранява посещението на заведенията за обществено хранене и развлечения, игрални и компютърни зали след 22,00ч., без да бъде придружено от родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за него.

§13. В чл. 46 досегашната ал. 2 „За нарушения по този член на отговорните лица се налага глоба в размер от 20 - 100 лв.“ става ал.3

§14. В чл. 48, ал.1 текстът : „Собствениците, наемателите и обслужващия персонал (управители, бармани, сервитьори и др.) на заведения за обществено хранене и развлечения, игрални и компютърни зали са длъжни да не допускат лица под 18 години, които не са придружени от родител (настойник), пълнолетен брат или сестра, или упълномощен представител на съответното училище в часовете от 22.00 часа до 06.00 часа (за периода от 1 октомври до 31 март) и от 23.00 часа до 06.00 часа (за периода от 1 април до 30 септември)“ се изменя по следния начин :

(1)Собствениците, наемателите и обслужващия персонал (управители, бармани, сервитьори и др.) на заведения за обществено хранене и развлечения, игрални и компютърни зали са длъжни да не допускат лица ненавършили 14-годишна възраст след 20,00 ч., които не са придружени от родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за тях. Ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст не се допуска в заведенията за обществено хранене и развлечения, игрални и компютърни зали след 22,00 ч. без да бъде придружено от родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за него.

§15. В чл. 48 се създава нова ал.2 със следния текст :

(2) Собствениците, наемателите или ползвателите на търговски обекти определят конкретните условия за достъп на деца в тях и контролират тяхното изпълнение в съответствие с целта на специализираната закрила, сътласно Закона за закрила на детето и подзаконовите актове по прилагането му.

§16. В чл. 48 досегашната ал. 2 „За нарушителите се налага глоба в размер от 50 – 500 лв.“ става ал.3

§17. В чл. 57, ал.4 текстът „Въз основа на съставените актове Кметът на Община Аксаково или друго оправомощено от него длъжностно лице издава наказателните постановления.“ се изменя както следва :

(4) Въз основа на съставените актове, Кметът на Община Аксаково или изрично упълномощен от него заместник - кмет издава наказателните постановления.

§18. В чл. 58 досега съществуващия текст „За нарушение на разпоредбите на настоящата Наредба на виновните физически лица се налага наказание: глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица се налага наказание: имуществена санкция“ става ал.1 и се създава нова ал.2 със следния текст:

(2) Когато е извършено повторно нарушение на разпоредбите на настоящата Наредба, наказанието е глоба в размер от 500лв. до 5 000лв. за физически лица и имуществена санкция в размер от 5 000 лв. до 10 000лв. за едноличните търговци и юридически лица.

§19. Създава се нов чл.58а, ал.1 и ал.2 със следните текстове:

(1) По смисъла на тази Наредба „Повторно“ е административното нарушение, извършено в едногодишен срок след влизане в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е било наложено наказание за същото по вид нарушение.

(2) По смисъла на тази Наредба "Обществени места" са всички места, които са обществено достъпни и/или предназначени за обществено ползване, без оглед на собствеността или правото на достъп, включително, но не изчерпателно изброени : места за настаняване, заведения за хранене и развлечения, търговски обекти, бръснарски, фризьорски и козметични салони, спортни обекти - стадиони, спортни зали, площадки за игра, фитнес центрове, аптеки, дрогерии и оптики, сградите, до които всяко лице има достъп, включително и административните учреждения и други сгради, в които се обслужват или имат достъп гражданите, асансьорите и стълбищните клетки на всички видове сгради и др., транспортни средства за обществен превоз, читалища, компютърни и интернет зали, игрални зали; гробищни паркове, специализираните институции за предоставяне на социални услуги - домове за деца, домове за възрастни хора с увреждания, домове за стари хора, приюти и центрове за временно настаняване, детски ясли и градини, заведения за социални услуги за деца и ученици, училища, школи - музикални, езикови, спортни, центрове за работа с деца, лечебни и здравни заведения, здравни кабинети и обектите, в които се прилагат неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве специализираните институции за предоставяне на социални услуги - домове за деца, домове за възрастни хора с увреждания, социалните учебно-професионални центрове, домове за стари хора, приюти и центрове за временно настаняване.и други.

§20. В Раздел Х „Преходни и заключителни разпоредби“ се създава нов §12 със следния текст :

§12. Измененията и допълненията на наредбата, приети с Решение ………. от Протокол № …….. …..2015г. на Общински съвет - Аксаково влизат в сила от ………2015г.

инж. АТАНАС СТОИЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО

Изготвил:

Ир. Тодорова

Съгласувал:

Р. ИлиеваТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.