Покана за публично обсъждане

О Б Щ И Н А   А К С А К О В О,   О Б Л А С Т    В А Р Н А

П О К А Н А 

за публично обсъждане на намерението за поемане на дългосрочен дълг от Община Аксаково през 2015г.- 2016г. 

В.И.Д Кмет на Община Аксаково, на основание чл.15 от Закона за общинския дълг и раздел VІІ от Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на общински дълг в община Аксаково, кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и всички, които ползват услуги на територията на общината за обсъждане на намерението за поемане на дългосрочен дълг от Община Аксаково през 2015г. – 2016г.

Публичното обсъждане на намерението за поемане на дългосрочен дълг от Община Аксаково ще се проведе в гр.Аксаково – 17,00 ч. на 06.11.2015г. в сградата на Общински детски комплекс.

През периода 2015г.- 2016г. Община Аксаково предвижда поемането на дългосрочен общински дълг за непредвидените/недопустимите разходи по проект „Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в гр. Аксаково” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”

1.Предназначение на проекта - Да се изпълнят инфраструктурни мерки за подобряване на водоснабдителната и канализационната системи на гр. Аксаково, община Аксаково. Намаляване на несъответствията по отношение на дела от населението, включено към канализационната система и постигането на съответствие с Директива 91/271/ЕИО посредством осигуряване на (екологосъобразно) пречистване и заустване на битовите отпадни води от агломерации с над 10 000е.ж.

2.Стойност – 11 275 588,78 лв.

3.Начин на финансиране – безвъзмездна помощ по договор № DIR-51011116–С039/16.08.2012 г., собствено финансиране и кредит

4.Начин на обезпечаване – учредяване на особен залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Аксаково, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Аксаково по чл. 52., ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси.

Материалите по публичното обсъждане ще бъдат публикувани на сайта на общината.


ПРОЕКТ № DIR-51011116-36-120 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГР. АКСАКОВО”

В.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО

РУСКА ИЛИЕВА


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.