Заповед №823 от 28.10.2015г. - Определяне на границите на районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване


ЗАПОВЕД
 
№ 823
гр. Аксаково, 28.10.2015 г.

 

С оглед определяне границите на районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Община Аксаково, на основание       чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

І. Районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, включително разделно събиране на зелени отпадъци на територията на Община Аксаково за 2016 г., както следва:

 1. Всички имоти в строителните граници на гр. Аксаково, вкл. селищни образувания „Янчова поляна”, „Терасите”, масиви № 37, 39 и ПИ № 034061 в землищните граници на гр. Аксаково;
 2. Всички имоти в строителните граници на с. Доброглед, вкл. селищно образувание „Доброгледски лозя”;
 3. Всички имоти в строителните граници на с. Долище, вкл. селищно образувание „Трите воденици” и ПИ № 127077 в землищните граници на с. Долище;
 4. Всички имоти в строителните граници на с. Кичево, вкл. селищни образувания „Черноморска панорама”, „Лозите” и „Могилите” и масиви № 42 и 46 в землищните граници на с. Кичево;
 5. Всички имоти в строителните граници на с. Орешак, вкл. селищно образувание „Студен кладенец”;
 6. Всички имоти в строителните граници на с. Осеново, вкл. вилна зона „Кранево”, селищни образувания „Панорама I”, „Панорама II”, „Панорама III”, „Черноморска панорама”, „Могилите” и масиви № 1, 28 и 30 в землищните граници на с. Осеново;
 7. Всички имоти в строителните граници на с. Генерал Кантарджиево и масиви № № 109, 114, 134, 135, 136, 143, 144, 147, 148 и 150 в землищните граници на с. Генерал Кантарджиево;
 8. Всички имоти в строителните граници на гр. Игнатиево, вкл. местност по § 4 „Старите лозя”;
 9. 9. Всички имоти в строителните граници на с. Водица, вкл. имот с кад. № 237 от КВС на с. Водица;
 10. Всички имоти в строителните граници на с. Яребична, вкл. имоти с идентификационни номера 87518.27.107, 87518.27.108 и 87518.27.14 по кадастралната карта на с. Яребична;
 11. Всички имоти в строителните граници на с. Припек, вкл. местност „Припешки тераси”;
 12. Всички имоти в строителните граници на населените места на територията на Община Аксаково: с. Ботево, с. Въглен, с. Засмяно, с. Зорница, с. Изворско, с. Климентово, с. Крумово, с. Куманово, с. Любен Каравелово, с. Новаково, с. Радево и с. Слънчево. 

ІІ. За имоти, попадащи в районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване да се заплаща такса за следните дейности:

 1. Събиране на битовите отпадъци, включително разделно събиране на зелени отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за третирането им;
 2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
 3. Почистване, в това число и от сняг на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

 

ІІІ. За имоти, попадащи извън районите на организирано сметосъбиране, находящи се на територията на Община Аксаково да се заплаща такса само за:

 1. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
 2. Почистване, в това число и от сняг на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

 

 1. IV. Честота на сметосъбиране и сметоизвозване, съобразно разставената съдова система:

А. За зелените отпадъци:

Контейнери тип „Бобър” 1,1 м3 - 32 пъти годишно

Б. За битовите отпадъци:

 1. За гр. Аксаково, вкл. селищни образувания, масиви и имот по т.I.1 от н.з.

Кофи тип „Мева” 0,11 м3 - 52 пъти годишно, а за разположените на ул. „Георги Петлешев” от № 27 до № 58 - 365 пъти годишно.

Контейнери тип „Бобър” 1,1 м3 - 365 пъти годишно в строителните граници на гр. Аксаково и 156 пъти годишно в селищните образувания, масиви и имот по т.I.1 от н.з.

           

 1. За гр. Игнатиево и местност по т. І.8. от н.з.

Контейнери тип „Бобър” 1,1 м3 - 140 пъти годишно

 

 1. За населените места, както следва:

с. Ботево, с. Радево, с. Крумово, с. Засмяно, Зорница, с. Новаково и с. Водица, вкл. имот по т. І.9 от н.з.

Контейнери тип „Бобър” 1,1 м3 - 40 пъти годишно

      Кошчета за битови отпадъци - 40 пъти годишно

     

 1. За с. Любен Каравелово

Контейнери тип „Бобър” 1,1 м3 - 42 пъти годишно

      Кошчета за битови отпадъци - 42 пъти годишно

 

 1. За населените места, както следва:

с. Долище, селищно образувание и имот по т. I.3 от н.з.;

с. Генерал Кантарджиево и масиви по т.I.7 от н.з;

с. Орешак и селищно образувание по т. I.5 от н.з.;

с. Климентово, с. Въглен, с. Куманово и с. Яребична, вкл. имоти по т. І.10 от н.з.

Контейнери тип „ Бобър” 1,1 м3 - 55 пъти годишно

      Кошчета за битови отпадъци - 55 пъти годишно

 

 1. За населените места, както следва:

6.1. с. Кичево и с. Осеново

Контейнери тип „Бобър” 1,1 м3 - 60 пъти годишно

       Кошчета за битови отпадъци - 60 пъти годишно

6.2. Селищни образувания към с. Кичево и с. Осеново, вкл. вилна зона и масиви по т.I.4 и т.I.6 от н. з

Контейнери тип „Бобър” 1,1 м3 - 63 пъти годишно

 

 1. За населените места, както следва:

с. Доброглед, вкл. селищно образувание „Доброгледски лозя”;

с. Припек, вкл. местност „Припешки тераси”;

с. Слънчево и с. Изворско

Контейнери тип „Бобър” 1,1 м348 пъти годишно

      Кошчета за битови отпадъци - 48 пъти годишно

 

 1. V. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Красимира Дянкова - Заместник кмет на Община Аксаково.

                                                                                                                              

            Настоящата заповед да се сведе до знанието на Надка Симеонова - Секретар на Община Аксаково, Руска Илиева - Заместник кмет на Община Аксаково, инж. Красимира Дянкова - Заместник кмет на Община Аксаково, Десислава Стоянова - Началник отдел МДТ при Община Аксаково и фирма „Технокар” ЕООД - за информация и изпълнение, на Кметове и Кметски наместници - за публично обявяване.

 

 

 

 

РУСКА ИЛИЕВА

В.И.Д. Кмет на Община Аксаково

Съгл. Решение № 65.1/18.09.2015 г.

на Общински съвет - Аксаково

 

 

 

 

 

 

 

Съгласували:

инж. Кр. Дянкова

Д. Стоянова

Хр. Петрова

Изготвил:

В. Войнова


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.