Съобщение по чл.32 - Вилиан Георгиев Ангелов- АУЗД + Покана

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

№ ФС33 – 1653/09.06.2015 г.

ДО

ВИЛИАН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

ЖК „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК” № 225, ВХ. 2, ЕТ. 8, АП. 23

ГР. ВАРНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,

Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при Живка Господинова – Старши експерт-МДТ, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация с № 134/03.04.2015 г. и Покана за доброволно изпълнение с № ФС 33-1078/07.04.2015 г.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК съответният документ/покана ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

С уважение,

ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА,

Началник на отдел “Местни данъци и такси”

Живка Господинова,

Старши експерт-МДТ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.