Докладна записка - Предложение за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за придобиване, стопанисване, ползване, управление и разпореждане със земеделските земи от общинския поземлен фонд на община Аксаково


ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АКСАКОВО

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А
от инж. Атанас Костадинов Стоилов -  Кмет на Община Аксаково


относно : Предложение за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за придобиване, стопанисване, ползване, управление и разпореждане със земеделските земи от общинския поземлен фонд на община АксаковоУВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Необходимостта от внасяне за разглеждане на Общински съвет - Аксаково на настоящото предложение за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за придобиване, стопанисване, ползване, управление и разпореждане със земеделските земи от общинския поземлен фонд на община Аксаково, посочени в настоящата докладна записка, се обуславят от следните мотиви:

1. Причини, които налагат изменение и допълнение.

С настоящото предложение се предвижда определяне на цени за отдаване под наем на Земите от ОПФ, които не са били използвани две или повече стопански години.
Съгласно чл.43, ал.1, т.2 от Наредба за условията и реда за придобиване, стопанисване, ползване, управление и разпореждане със земеделските земи от общинския поземлен фонд на община Аксаково (Приета с  Решение № 50.12. от Протокол № 050 / 27.11.2014г. на Общински съвет – Аксаково) е предвидено Земите от ОПФ да могат да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс, когато не са били използвани две или повече стопански години. В Приложение № 1 към същата Наредба са е предвидени годишните базисни цени на замите от ОПФ, без да са отразени  цени за земеделските земи, които не са изпозвани две или повече стопански години.
С оглед гореизложеното и предвид необходимостта от обективиране на актуалните   действия на община Аксаково по отношение условията и реда за за придобиване, стопанисване, ползване, управление и разпореждане със земеделските земи от общинския поземлен фонд на община Аксаково се налага изменение и допълнение на горепосочената Наредба.

2. Цели, които се поставят.

С предлаганото изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за придобиване, стопанисване, ползване, управление и разпореждане със земеделските земи от общинския поземлен фонд на община Аксаково се цели определяне на годишни базисни цени на земеделските земи, предназначени за създаване на трайни насаждения, които не са изпозвани две или повече стопански години. Като по този начин от една страна ще се усвоят и насадят с трайни насаждения необработваеми и неплодородни земи от Общинския поземлен фонд, а от друга страна ще се стимулират потенциални предприемачи с цел стабилизиране на икономическа бизнес среда и увеличаване на заетостта в селското стопанство.

 3.Финансови и други средства необходими при отмяна на наредбата.

He ca необходими финансови средства при изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за придобиване, стопанисване, ползване, управление и разпореждане със земеделските земи от общинския поземлен фонд на община Аксаково.

4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

Привеждане в съответствие на влязъл в сила нормативен акт на Община Аксаково и неговото последващо приложение.

5. Анализ на съответствие с правото на EC.

Наредба за условията и реда за придобиване, стопанисване, ползване, управление и разпореждане със земеделските земи от общинския поземлен фонд на община Аксаково е подзаконов  нормативен акт от местно значение. Несъответствието й е  свързано с нейното приложение по отношение на предвиждане на базисни годишни наемни цени на земеделските земи, предназначени за създаване на трайни насаждения, които не са изпозвани две или повече стопански години.
Не съществува противоречие на действащото законодателство на Република България, свързано с тази материя и с правото на Европейския съюз и с директивите на Европейската общност.
Предложението за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за придобиване, стопанисване, ползване, управление и разпореждане със земеделските земи от общинския поземлен фонд на община Аксаково е съобразено с чл. 3, т. 1 и във връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за местното самоуправление.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам на Общински съвет - Аксаково да вземе следното,

                                              РЕШЕНИЕ:

Общински съвет Аксаково приема предложение за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за придобиване, стопанисване, ползване, управление и разпореждане със земеделските земи от общинския поземлен фонд на община Аксаково, като  към §5 от ДР на същата Наредба съществуващият текст: „Началният размер на годишната наемна или аренда цена за един декар земя се определя в Приложение № 1 към настоящата наредба” става ал.1 и
се добавя нова ал.2 с текст: „ За земеделски земи, предназначени за създаване на трайни насаждения, неизползвани две или повече стопански години, се определя годишна наемна или арендна цена за един декар в размер на 50% от посочените цени в т.3 Приложение № 1 към настоящата наредба”.

 ИНЖ. АТАНАС СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВОСъгласували:

А.Гьошев
Н.Иванова


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.