Заповед №801 от 28.10.2013г. - Определяне на границите на районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване 

ЗАПОВЕД

 

№ 801

гр. Аксаково, 28.10.2013 г.

 

На основание чл. 63 ал. 2 от ЗМДТ за определяне на границите на районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване и във връзка с чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

І. Районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Аксаково за 2014 г. са както следва:

1. Всички имоти в строителните граници на гр. Аксаково, вкл. селищни образувания „Янчова поляна”, „Терасите”, масиви № 37 и 39 в землищните граници на гр. Аксаково;

2. Всички имоти в строителните граници на с. Доброглед, вкл. селищно образувание „Доброгледски лозя”;

3. Всички имоти в строителните граници на с. Долище, вкл. селищно образувание „Трите воденици”;

4. Всички имоти в строителните граници на с. Кичево, вкл. селищни образувания „Черноморска панорама”, „Лозите” и „Могилите” и масиви № 42 и 46 в землищните граници на с. Кичево;

5. Всички имоти в строителните граници на с. Орешак, вкл. селищно образувание „Студен кладенец”;

6. Всички имоти в строителните граници на с. Осеново, вкл. вилна зона „Кранево”, селищни образувания „Панорама I”, „Панорама II”, „Панорама III”, „Черноморска панорама” и „Могилите” и масиви  № 1, 28 и 30 в землищните граници на с. Осеново;

7. Всички имоти в строителните граници на с. Генерал Кантарджиево и масиви №№ 109, 114, 134, 135, 136, 143, 144, 147, 148 и 150 в землищните граници на с. Генерал Кантарджиево;

8. Всички имоти в строителните граници на гр. Игнатиево, вкл. местност по § 4 „Старите лозя”;

9. Всички имоти в строителните граници на с. Водица, вкл. имот с кад. № 237 от КВС на с. Водица;

10. Всички имоти в строителните граници на с. Яребична, вкл. имоти с идентификационни номера 87518.27.107, 87518.27.108, 87518.27.14 по кадастралната карта на с. Яребична;

11. Всички имоти в строителните граници на с. Припек, вкл. местност „Припешки тераси”;

12. Всички имоти в строителните граници на населените места на територията на Община Аксаково: с. Ботево, с. Въглен, с. Засмяно, с. Зорница, с. Изворско,                     с. Климентово, с. Крумово, с. Куманово,  с. Любен Каравелово, с. Новаково, с. Радево и с. Слънчево.                      

 

ІІ. За имоти, попадащи в районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване да се заплаща такса за следните дейности:

1. Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за третирането им;

2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

3. Почистване, в това число и от сняг на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване, както и почистване на стари замърсявания.

 

ІІІ. За имоти, попадащи извън районите на организирано сметосъбиране, находящи се на територията на Община Аксаково да се заплаща такса само за:

1. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

2. Почистване, в това число и от сняг на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване, както и почистване на стари замърсявания.

 

IV. Честота на сметосъбиране и сметоизвозване, съобразно разставената съдова система:

1. За гр. Аксаково, вкл. селищни образувания и масиви по т.I.1 от н.з.

Кофи тип „Мева” 0,11 м3ежеседмично

Контейнери тип „ Бобър” 1,1 м3ежедневно

           

2. За гр. Игнатиево и местност по т. І.8. от н.з.

Контейнери тип „Бобър” 1,1 м3 - 140 пъти годишно

 

3. За населените места, както следва:

с. Ботево, с. Засмяно, с. Зорница, с. Крумово, с. Л. Каравелово, с. Радево и  с. Водица, вкл. имот по т. І.9 от н.з.

Контейнери тип „ Бобър” 1,1 м3 - 40 пъти годишно

 

4. За населените места, както следва:

с. Долище и селищно образувание по т. I.3 от н.з.;

с. Кичево, вкл. селищни образувания и масиви по т.I.4 от н. з;

с. Осеново, вкл. вилна зона, селищни образувания и масиви по т.I.6 от н.з;

с. Генерал Кантарджиево и масиви по т.I.7 от н.з;

с. Орешак и селищно образувание по т. I.5 от н.з.;

с. Климентово, с. Въглен, с. Куманово, с. Новаково и с. Яребична, вкл. имоти по            т. І.10 от н.з.

Контейнери тип „ Бобър” 1,1 м356 пъти годишно

 

5. За населените места, както следва:

с. Доброглед, вкл. селищно образувание „Доброгледски лозя”;

с. Припек вкл. местност „Припешки тераси”;

с. Слънчево и с. Изворско

Контейнери тип „ Бобър” 1,1 м346 пъти годишно

 

V. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Зам.-кмета на Община Аксаково - Руска Илиева.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на Секретаря на Община Аксаково, Директора на дирекция ФСХД, Директора на дирекция ИПЕПП при Община Аксаково - за информация и изпълнение, на Кметове и Кметски наместници – за публично обявяване.

 

 

 

инж. АТАНАС СТОИЛОВ

Кмет на Община Аксаково

 

  

Съгласували:

инж. Р. Донева

Директор на дирекция ИПЕПП

 

Антоанета Мянкова

Гл. юрисконсулт

 

Изготвил:

В. Войнова

Гл. експерт КУСС

 Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.