Местност „Старите лозя”

Местност „Старите лозя” - №№500.396 и 500.505
07.01.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс/обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Старите лозя”, КР 500, землище гр. Игнатиево, община Аксаково.             Уведомяват се Христо Христов, Петранка Маркова и всички заинтересувани лица, че са издадени заповеди №№229 и 230 от 09.12.2019 г. на Кмета на община Аксаково, на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ, за възстановяване на новообразувани  имоти  №№500.396 и 500.505, по ПНИ на местност...

Местност „Старите лозя” - №500.505
13.11.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Старите лозя”, КР 500, землище гр. Игнатиево, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Христо Ангелов Илиев/като собственици на стар имот №443 по ПКП/ и всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ, относно новообразуван  имот №500.505,  включващ част от имот №501.43 по помощния план на...

Местност „Старите лозя” - №500.396
13.11.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Старите лозя”, КР 500, землище гр. Игнатиево, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Христо Ангелов Илиев/като собственици на стар имот №443 по ПКП/ и всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ, относно новообразуван  имот №500.396, включващ: - част от имот №501.32 по помощния план на...

Местност „Старите лозя” - №500.370
13.11.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Старите лозя”, КР 500, землище гр. Игнатиево, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Христо Ангелов Илиев/като собственици на стар имот №338 по ПКП/, наследниците на Рада Стефанова Чардаклиева/като собственици на стар имот №330 по ПКП/, наследниците на Коста Апостолов Ангелов/като собственици на стар имот №362 по ПКП/,  Иван Алексиев и всички заинтересувани...

Местност „Старите лозя” -№500.521
07.11.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Старите лозя”, КР 500, землище гр. Игнатиево, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Рада Стефанова Чардаклиева и всички заинтересувани лица, че е издадена заповед № 164 от 09.10.2019 г.  на В.И.Д.Кмет на община Аксаково, на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ, за възстановяване на част от новообразуван  имот №500.521, , по...

Местност „Старите лозя” - №501.221
27.08.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Старите лозя”, КР 500, землище гр. Игнатиево, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Рада Стефанова Чардаклиева и всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ, относно част от новообразуван  имот №500.521, включващ част от имот №501.221 по помощния план на...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.