Общинско социално предприятие


ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“ /ОСП „ДСП“/ – АКСАКОВО

 

Адрес, телефон и лице за контакти:

гр. Аксаково, ж.к. „Надежда” бл.1, вх.1

тел: 052/ 76 33 37

Директор – Йорданка Колева

email: osp_dsp@abv.bg

     Същност: 
     ОСП „Домашен социален патронаж” е комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна,  поддържане на личната хигиена  и хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя, съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при ползватели с увреждане, битови услуги и др.

     Цел:
     Качествено и навременно обслужване в семейна среда. Осигуряване задоволяването на основни жизнени потребности и оказване съдействие за организирането на бита, с оглед постигане на по-добро качество на живот.

Услуги:
1. Приготвяне и доставка на храна;
2. Поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя; 
3. Битови услуги: 
а) закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост със средства на ползвателя; 
б) заплащане на ел. енергия, вода, телефон и др. със средства на ползвателя; 
в) извършване на дребни ел. и ВиК услуги със средства на ползвателя.

 

     Потребители:

·          лица в нетрудоспособна възраст;

·          лица с определена от НЕЛК/ТЕЛК над 71% намалена  работоспособност;

·          деца до 18 годишна възраст с намалена възможност за социална адаптация, определена от РЕЛКК.


     Капацитет: 
     Капацитетът на ОСП „Домашен социален патронаж” е 200 места и обслужва населените места: гр.Аксаково, гр. Игнатиево, с. Припек, с. Слънчево, с. Крумово и с. Ботево.

      Такса:

      Лицата, ползващи общински социални услуги заплащат месечна такса в размер на съответстващата реална издръжка на едно лице. Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, транспортни разходи за разнасяне на храна и др. разходи.

      Месечната такса за ползване на услугата домашен социален патронаж не зависи от размера на пенсията или дохода на ползвателя.

 

    Необходими документи:
    1. Заявление /по образец/
    2  Документ за самоличност /за справка/
    3. Медицинско удостоверение за общо здравословно състояние /по образец/
    4. Документ за собственост /за справка/
    5. Копие от решение на ТЕЛК, НЕЛК, РЕЛКК, ЦЕЛКК /при наличие на такъв/
    6. Копие от удостоверение за участие в Отечествената война/при наличие на такъв/
   

     Подаването на документите става на място при домакин-касиера  на ОСП „Домашен социален патронаж”


     В ОСП „ Домашен социален патронаж“ е разкрито:

 

        Звено за социални услуги в домашна среда

           От 01.08.2014 г. стартира приема на документи от желаещите да ползват почасови социални услуги, предоставяни от Звено за услуги в домашна среда към ОСП „ Домашен социален патронаж“ – Аксаково.

 

         Потребители:
            1. Лица, в т.ч. деца с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

            2. Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.

 

          Услуги:
           - за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост;
           - за социална подкрепа и социално включване;
           - за помощ при комунално-битови дейности.

 

         Необходими документи:

            1. Заявление /по образец/;

            2. Документ за самоличност /копие и лична карта за сверяване/; за дете –удостоверение за раждане /копие/;

            3. Документ за самоличност на законният представител/родител, настойник, попечител / копие /;

            4. Решение на ДЕЛК/ ТЕЛК/НЕЛК/ЛКК /копие/;

            5. Актуални медицински документи/епикризи и др./(копие) с които се удостоверява здравословното състояние на лицето;

            6. Пълномощно /свободен текст/ на лицето което подава заявлението от името на кандидата /когато не се подава лично/

            Документите се в офиса на Звено за услуги в домашна среда към ОСП „ Домашен социален патронаж“.

 

            Такса:

            За ползваните социални услуги от Звено за услуги в домашна среда към ОСП „ Домашен социален патронаж“ се заплаща такса в размер на 0.50 лв. на час.

             Облекчения се ползват в следните случаи:

·          За лица, които нямат лични доходи и не са прехвърлили недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане;

·          Лица на възраст до 18 г.;

Документи:

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.