Местност „Старите лозя”
Местност „Старите лозя” - №№500.587, 500.588, 500.589 и 500.590.
08.04.2019

 

ОБЯВЛЕНИЕ
 

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на наследниците на Желязко Каракашев, наследниците на Георги Караджов, наследниците на Яни Янев и на наследниците на Апостол Ангелов, че във връзка със заявление с вх.№УТ 53.4-25/31.10.2017 г., подадено от Ангел Каракашев, със заповед №32/22.03.2019 г. на Кмета на община Аксаково е изменен плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на  местност „Старите лозя“, землище гр.Игнатиево, одобрен със заповед № РД-11-7706-113/01.04.2011 г. на Областен управител на област Варна, в частта за НИ №500.302, 500.303, 500.304 и 500.540, от които са образувани имоти с №№500.587, 500.588, 500.589 и 500.590.

В 14 дневен срок от връчването на заповедта, същата може да се  обжалва пред Райнен съд Варна.

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

Изготвил:

Г.Йорданова

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.