Местност „Старите лозя”
Местност „Старите лозя” - №500.289
26.02.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на наследниците на Бойчо Яков, че със заявление с вх.№УТ 53.4-5/01.02.2019 г., подадено от Мара Ваицис е започнало административно производство по изменение на план на новообразуваните имоти /ПНИ/ на  местност „Старите лозя“, землище гр.Игнатиево, одобрен със заповед № РД-11-7706-113/01.04.2011 г. на Областен управител на област Варна, в частта за стар имот №392 по ПКП и за новообразуван имот №500.289.

На основание чл.34 от АПК заинтересуваните граждани и организации в срок не по дълъг от 14 дни могат да правят писмени искания и възражения.

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

Изготвил:

Г.Йорданова

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.