Местност "Старите лозя” - № 500.381; № 500.311

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

          Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Старите лозя”, КР 500, землище гр. Игнатиево, община Аксаково.

          Уведомяват се наследниците на Георги Василев Ангелов и всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-152/21.08.2012 г. подадено от Димитричка Георгиева Иванова, относно:

новообразуван  имот с № 500.381, включващ:

- част от имот №141 по помощния план на местност ”Старите лозя”записан на Маринка Недева Дикова, Симеон Христов Диков и Петър Христов Диков, с н.акт №33, том І, рег.№1327, дело 270 от 03.12.1998 г.

- част от имот №201 по помощния план на местност ”Старите лозя”записан на Върбинка Николова Малчева с удостоверение за ползване № 131/01.04.1983 г.;

новообразуван  имот с № 500.311, включващ:

- част от имот №80 по помощния план на местност ”Старите лозя”записан на неидентифициран собственик;

 - част от имот №81 по помощния план на местност ”Старите лозя”записан на неидентифициран собственик,

по ПНИ на местност „Старите лозя”, землище гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-11-7706-113/01.04.2011 г. на Областния управител на област Варна и ще завърши с издаване заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ за възстановяване на горецитираните имоти.

 

          На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

        

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

инж.М.Пискалска


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.