Местност „Лозите” - № 501.77,88,90,685 и 686

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

  Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на наследниците на Ненко Иванов Узунов и наследниците на Добри Георгиев Узунов и всички заинтересувани лица, че със заявления с вх.№УТ 70.1-11 и 12/19.07.2012г., подадени от Димитричка Жекова Костелянчик, Мирослав Георгиев Узунов, Пепа Веселинова Гроздева и Кирилка Веселинова Гроздева започва процедура по изменение на плана на новообразуваните имоти на част от СО „Лозите”, землище с.Кичево, която ще завърши с издаване заповед на Кмета на община Аксаково на основание §4к, ал.8 от ПЗР на ЗСПЗЗ в частта за имоти № 501.77,88,90,685 и 686, одобрен със заповед №РД-11-7706-222/20.07.2011г. на областен управител Варна.

          На основание чл.34 от АПК заинтересуваните граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

Изготвил:

Г.Йорданова

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.