Местност „Кум тепе” - № 501.1650


ОБЯВЛЕНИЕ

 

  Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на наследниците на Атанас Иванов Найденов и Стана Иванова Найденова, Община Аксаково и всички заинтересувани лица, че със заявление с вх.№УТ 70.1-6/22.05.2012г., подадено от Петка Михалева Маринова, Росица Маринова Демирова и Младен Маринов Маринов започва процедура по изменение на плана на новообразуваните имоти на местност „Кум тепе”, землище гр.Аксаково, която ще завърши с издаване заповед на Кмета на община Аксаково на основание §4к, ал.8 от ПЗР на ЗСПЗЗ в частта за имот № 501.1650, одобрен със заповед №РД-07-7706-206/08.08.2007г. на областен управител Варна.

          На основание чл.34 от АПК заинтересуваните граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

Изготвил:

Г.Йорданова
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.