Местност „Лозите” - №501.261

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

          Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по трансформиране правото на ползване в право на собственост за имот с пл.№261, местност „Лозите”, землище с.Кичево, община Аксаково, област Варна.

          Уведомяват се всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на основание §62, ал.3 от ПЗР към ПМС № 456 от 11.12.1997 г. за ИД на ППЗСПЗЗ и решение по т. 20 от протокол №4/25.11.1998 г. на комисия, назначена със заповед №40/05.03.1998 г. на Кмет на община Аксаково, във връзка с §4 з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и във връзка със заявление с вх.№ УТ 70.1-15/09.08.2012 г. подадено от Иван Пейков Ялъмов за  новообразуван имот  №501.261  по ПНИ на част от СО „Лозите”, КР 501, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-11-7706-222/20.07.2011 г. на Областния управител на област Варна и ще завърши с издаване заповед по реда на §4з, ал.2 от ПЗРЗСПЗЗ за одобряване оценка на 600 кв.м. ид.части от горецитирания имот

 

          На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

        

 

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

инж.М.Пискалска

 
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.