Местност "Сухата чешма" - №504.343

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

         Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за селищно образувание /СО/ „Могилите” /местност „Сухата чешма”/, КР 504, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна.

         Уведомяват се Ангел Христов Ангелов, наследниците на Добри Куртев Добрев и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание основание §4л, във връзка с §4з, ал.2 от ПЗРЗСПЗЗ и §31, ал.5, във връзка с ал.4 от ПЗР към ПМС №234/1999 г. за ИД на ППЗСПЗЗ и във връзка със заповед №814/20.10.2011 г. на В.И.Д.Кмет на община Аксаково във връзка със заявление с вх. № УТ 53-128/02.08.2012 г. подадено от Дочка Никова Добрева, относно новообразуван имот №504.343  по ПНИ на за местност „Сухата чешма”, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед № РД-10-7706-371/21.12.2010 г. на Областния управител на област Варна и ще завърши с издаване заповед по реда на §4з, ал.2 от ПЗРЗСПЗЗ за одобряване оценка на  придаваеми части към горецитирания имот и снабдяване с изпълнителен лист срещу длъжника.

На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

 

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

инж.М.Пискалска

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.