Местност "Камарата” - имот с пл.№602

ОБЯВЛЕНИЕ

 

          Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на следните заинтересувани лица, че е започнало административно производство по трансформиране правото на ползване в право на собственост за имот с пл.№602, местност „Камарата”, землище с.Кичево/съгласно протокол от 17.02.1992 г. на Поземлена комисия за определяне землищната граница между с.Кичево и с.Осеново/ включен в околовръстния полигон на С.О.”Могилите”, землище с.Кичево, община Аксаково, област Варна.

          Уведомяват се всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на основание §62, ал.3 от ПЗР към ПМС № 456 от 11.12.1997 г. за ИД на ППЗСПЗЗ  и решение по т.17 от протокол №4/25.11.1998г. на комисия, назначена със заповед №40/05.03.1998г. на Кмет на община Аксаково, във връзка с §4 з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и във връзка със заявление с вх.№УТ 53-123/19.07.2012 г. подадено от Невянка Любенова Христова и ще завърши с издаване заповед за одобряване оценка на горецитирания имот.

          На основание чл.34 от АПК заинтересуваните граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

Изготвил:

инж.М.ПискалскаТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.