Заповед 192 - Местност "Ментеше" - № 49.529


ОБЩИНА  АКСАКОВО                     ВАРНЕНСКА  ОБЛАСТ

Аксаково 9154                             тел. (052) 76 20 40

ул. “Г.Петлешев” №58Б                факс (052) 76 32 93

 З А П О В Е Д

 

№ 192 / 29.05.2012 г.

 

 

          На основание §4 к, ал.7 ПЗРЗСПЗЗ и чл.28 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ във връзка с §4 б, ал.1, изр.първо от ПЗРЗСПЗЗ, въз основа на влязъл в сила план на новообразуваните имоти за местност “Ментеше”, земеделски земи, одобрен със заповед № РД 10-7706-269/20.09.2010г. на Областен управител на област Варна, решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ с №13409/12.01.1999г. на Поземлена комисия Аксаково, по заявления с вх.№ УТ 55.1-27/01.12.2011г. и вх. № УТ 55.1-27/2/05.03.2012г. подадени от Иван Демиров Иванов и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА

 

ВЪЗСТАНОВЯВАМ

 

Правото на собственост на наследниците на Каля Стоянова Дюлгерова, б.ж. на гр. Варна, съгласно удостоверения за наследници: № 34/11.01.2012 г., издадено от община Варна; №ІV-1342/30.10.2007г., издадено от район Вл.Варненчик, община Варна; №91/25.01.2012г., №87/24.01.2012г., 164/17.02.2012г. и №163/17.02.2012г. всички издадени от район Вл.Варненчик,община Варна; №61068/14.02.2011г., №14134/01.09.2011г. и №21994/01.09.2011г. всички издадени от район Одесос, община Варна и №35/11.01.2012г., издадено от район Вл.Варненчик, община Варна, а именно:

 

1.     Добринка Костадинова Германова, ,

2.     Иван Христов Векилов,

3.     Благомир Костадинов Векилов,

4.     Христо Костадинов Векилов,

5.     Калинка Костадинова Богоева,

6.     Маргарита Костадинова Георгиева,

7.     Добрин Стоянов Иванов,

8.     Стоян Иванов Христов,

9.      Христо Иванов Христов,

10.   Иван Демиров Иванов и

11.   Христо Демиров Иванов,

 

 

върху новообразуван имот с пл. № 49.529, представляващ земеделска земя, категория V / пета/, с начин на трайно ползване /НТП/ - лозови насаждения /нетерасирани/ в местност "Ментеше” землище град Аксаково, ЕКАТТЕ 000182, община Аксаково, област Варна, с площ 735 кв.м., при граници: 49.59, 49.463, 49.401 и 49.579.

 

Ограничения на собствеността няма.

 

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на ГПК, които могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от датата на връчването й пред Районен съд - Варна.

 

Копие от заповедта да се връчи за изпълнение на: Старши експерт З и УТ, за сведение и контрол на Директор на дирекция УТ.

Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра, по един за архива на дирекция УТ, за собственика и за преписката.

 

 

инж.АТАНАС СТОИЛОВ

 

КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО

 

 

Изготвил:

Г.Йорданова

 

Съгласували:

инж.М.Пискалска

инж.М.Димитрова

П.Стоилова
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.