Заповед 15 за 504.361 - Поправка


ОБЩИНА  АКСАКОВО                      ВАРНЕНСКА  ОБЛАСТ

Аксаково 9154                                тел. (052) 76 20 40

ул. “Г.Петлешев” №58Б                   факс (052) 76 32 93

 


З А П О В Е Д

 

15 /02.02. 2012 г.

 

          Долуподписаният Атанас Костадинов Стоилов, в качеството си на Кмет на община Аксаково като разгледах образуваната по заявление вх. № ОС 91-258/06.10.2011г. подадено от Пламен Валериев Великов административна преписка, за издаване заповед на основание §4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ на новообразуван имот №504.361, СО „Могилите”/местност Сухата чешма/, землище с. Кичево, общ. Аксаково, молби с вх.№9400-15/09.01.2012г. и №9400-74/19.01.2012г., подадени от Пламен Валериев Великов, с оглед констатирана очевидна фактическа грешка в моя заповед №1053/29.12.2011 г., във връзка с чл.10, ал.1 от Закона за наследството, на основание чл.62, ал.2 от АПК и чл.44, ал.2 от ЗМСМА

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

І.Да се извърши поправка в Заповед №1053/29.12.2011 г., като вместо текста:

„ ... І.ПРИЗНАВАМ На наследниците на Георги Иванов Великов, б.ж. на гр. Варна, съгласно удостоверение за наследници  № 13182 от 06.10.2011 г. издадено от район Приморски, община Варна, а именно:

1.     Цонка Стойкова Великова,

2.     Георги Валериев Великов, и

3.     Пламен Валериев Великов, ... „

          да се чете „...І.ПРИЗНАВАМ На наследниците на Георги Иванов Великов, б.ж. на гр. Варна, съгласно удостоверение за наследници  № 13182 от 06.10.2011 г. издадено от район Приморски, община Варна, а именно:

1.Георги Валериев Великов,  и

                  2.Пламен Валериев Великов, ...”

 

          ІІ. Заповедта да се съобщи на всички заинтересувани лица по реда и условията на ГПК, които могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от датата на връчването и.

          ІІІ. Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед №1053/29.12.2011 г.

            ІV. Копие от заповедта да се връчи за изпълнение на Директор на Дирекция ФСХД при Община Аксаково и Старши експерт ЗУТ.

          Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Директор на Дирекция УТ.

Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра, по един за архива на дирекция УТ, за собственика и за преписката.

 

 

ИНЖ. АТАНАС СТОИЛОВ

 

КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО

 

Изготвил:

Г. Йорданова

 

Съгласували:

инж.М.Димитрова

П.Стоилова

инж.Ст.ВълчевТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.