Заповед 6 за №504.397


ОБЩИНА  АКСАКОВО                 ВАРНЕНСКА  ОБЛАСТ

Аксаково 9154                             тел. (052) 76 20 40

ул. “Г.Петлешев” №58Б                факс (052) 76 32 93

 


З А П О В Е Д

                         

№ 6/30.01.2012 г.

 

          На основание §4к, ал.7, §4л, във връзка с §4з, ал.2 от ПЗРЗСПЗЗ и  §31, ал.3 във връзка с ал.2, т.1, от ПЗР към ПМС №234/1999 г. за ИД на ППЗСПЗЗ, въз основа на влязъл в сила план на новообразуваните имоти /ПНИ/ за СО „Могилите”/местност Сухата чешма/, землище с. Кичево, общ. Аксаково, област Варна одобрен със Заповед № РД-10-7706-371/21.12.2010г. на Областен управител на област Варна, във връзка с подадено заявление вх.№ УТ 53-32/01.12.2011 г. от Рангел Борисов Александров и чл.44, ал.2 от ЗМСМА:

 

І.ПРИЗНАВАМ

 

На Рангел Борисов Александров, ЕГН , правото да придобие собствеността, върху земя с площ 127 кв.м., представляващи придаваема площ към новообразуван имот № 504.397 по плана на новообразуваните имоти за селищно образувание „Могилите”/местност „Сухата чешма”/, землище с. Кичево, общ.Аксаково, обл.Варна – целият с площ 727 кв.м., от които 600 кв.м. собственост на Рангел Борисов Александров, съгласно нотариален акт №127, том СХХІV, дело №30498, вх.рег.№ 38411 от 19.12.2008 г.

 

          Граници на имот №504.397: №№504.1013, 504.398, 504.410 и 504.395.

 

IІ. ОДОБРЯВАМ

 

1.Изготвената, съгласно чл.90 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (изм. ДВ, бр.61 от 09 август 2011 г.) оценка от независим оценител, за земя с площ 127 кв.м., представляващи придаваема площ от: от стар имот №36 собственост на наследниците на Жеко Добрев Калчев, стар имот №37 на неустановен собственик, от стар имот №70 на неустановен собственик, от стар имот №79 - стар път и от стар имот №85 собственост на наследниците на Рушия Георгиева Василева, към новообразуван имот пл. № 504.397, съгласно плана на новообразуваните имоти(ПНИ) за селищно образувание(СО) „Могилите”/местност Сухата чешма/, землище с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна в размер на 1 620 лв /хиляда шестстотин и двадесет лева/, която сума Рангел Борисов Александров, да внесе по сметки на община Аксаково, както следва:

 

1.1.Сумата от 884.65 лв./осемстотин осемдесет и четири лева и шестдесет и пет стотинки/ за 69 кв.м. придаваеми от стари имоти №37, 70 и 79, по влязлата в сила оценка по т.1. да се внесе по банкова сметка на община Аксаково:

 

IBAN BG 84 CECB 9790 8432 0105 00

BIC CECBBGSF

Код за вид плащане: 445600

при ЦКБ АД гр.Варна

 

1.2. Сумата от 735.35 лв. /седемстотин тридесет и три лева и тридесет и пет стотинки/ за 53 кв.м придаваеми от стар имот №36 и за 5 кв.м придаваеми от стар имот №85 по влязлата в сила оценка по т.1. да се внесат по сметка да се внесе по банкова сметка за чужди средства към община Аксаково:

 

 

IBAN BG 71 CECB 9790 3332 0105 00

BIC  CECBBGSF 

при ЦКБ АД гр.Варна

 

 

2.1.Сума в размер на 48.60 лв. / четиридесет и осем лева и шестдесет стотинки/, съставляваща 3 % /три процента/ местен данък, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Аксаково, да се внесе по сметка:

 

IBAN BG84 CECB 9790 8432 0105 00

            BIC  CECBBGSF

Код за вид плащане 442500

при ЦКБ АД гр. Варна

 

2.2.Сума в размер на 32,40 лв /тридесет и два лева и четиридесет стотинки/, съставляваща 2% /два процента/ режийни разноски в полза на община Аксаково да се внесе по сметка:

 

IBAN BG84 CECB 9790 8432 0105 00 

BIC CECBBGSF

Код за вид плащане 444000

при ЦКБ АД гр.Варна

 

Сумите да се внесат в тримесечен срок от влизане в сила на настоящата заповед. Да се представи  копие от платежния документ в Община Аксаково.

3.Сумата от 679.64 лв./ шестстотин седемдесет и девет лева и шестдесет и четири стотинки/, съставляваща влязлата в сила оценка да се изплати на наследниците на Жеко Добрев Калчев, а именно:

 

3.1.Димитра Стоянова Калчева,

3.2.Добрин Жеков Добрев,

3.3.Таня Жекова Любенова, .

 

4.Сумата от 55.71 лв. / петдесет и пет лева и седемдесет и една стотинки/, съставляваща влязлата в сила оценка да се изплати на наследниците на Рушия Георгиева Василева, а именно:

 

            4.1. Желязка Иванова Тонкова,

                       

          5.Внесената в срок сума, посочена в т.1.2. от настоящата заповед следва да се изплати на правоимащите бивши собственици:

·         В брой се изплащат сумите в размер до 500 лв, в тридневен срок от постъпване на заявление в общината. Сумата се изплаща на лице, представило нотариално заверено пълномощно, подписано от всички наследници, придружено с влязла в сила заповед за одобряване на оценка, влязло в сила решение по чл.18ж, ал.3 от ППЗСПЗЗ на ОбСЗ гр.Аксаково и актуално удостоверение за наследници.

·         По банков път се изплащат сумите в размер над 500 лв. Същите се привеждат по банкова сметка, изрично посочена в подадено заявление в общината от  упълномощено от всички правоимащи лица, придружено с влязла в сила заповед за одобряване на оценка, влязло в сила решение по чл.18ж, ал.3 от ППЗСПЗЗ на ОбСЗ гр.Аксаково и актуално удостоверение за наследници.

 

 

            ІІІ. Копие от заповедта да се връчи за изпълнение на Директор на Дирекция ФСХД при Община Аксаково и Старши експерт ЗУТ.

 

          Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Директор на Дирекция УТ.

ІV. Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на ГПК, които могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от датата на връчването й пред Районен съд - Варна.

 

Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра, по един за архива на дирекция УТ, за собственика и за преписката.

 

ИНЖ. АТАНАС СТОИЛОВ

 

Кмет на Община Аксаково

 

 

Изготвил:

Г.Йорданова

 

Съгласували:

инж.М.Пискалска

инж.М.Димитрова

Ат. Цачева

П.Стоилова

инж.Ст.ВълчевТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.