Заповед 5 за 504,449

ОБЩИНА  АКСАКОВО                   ВАРНЕНСКА  ОБЛАСТ

Аксаково 9154                          тел. (052) 76 20 40

ул. “Г.Петлешев” №58Б             факс (052) 76 32 93

 


З А П О В Е Д

                         

5/30.01.2012 г.

 

          На основание §4к, ал.7, §4л, във връзка с §4з, ал.2 от ПЗРЗСПЗЗ и  §31, ал.3 във връзка с ал.2, т.1, от ПЗР към ПМС №234/1999 г. за ИД на ППЗСПЗЗ, въз основа на влязъл в сила план на новообразуваните имоти /ПНИ/ за СО „Могилите”/местност Сухата чешма/, землище с. Кичево, общ. Аксаково, област Варна одобрен със Заповед № РД-10-7706-371/21.12.2010г. на Областен управител на област Варна, във връзка с подадено заявление вх.№ УТ 53-33/05.12.2011 г. от Христо Георгиев Германов и чл.44, ал.2 от ЗМСМА:

 

І.ПРИЗНАВАМ

 

На Христо Георгиев Германов, ЕГН , правото да придобие собствеността, върху земя с площ 116 кв.м., представляващи придаваема площ към новообразуван имот № 504.449 по плана на новообразуваните имоти за селищно образувание „Могилите”/местност „Сухата чешма”/, землище с. Кичево, общ.Аксаково, обл.Варна – целият с площ 716 кв.м., от които 600 кв.м. собственост на Христо Георгиев Германов, съгласно нотариален акт №77, том ХІІІ, дело 2854, вх.рег.№ 4699 от 28.03.2003 г.

          Граници на имот №504.449: №№504.1015, 504.1081, 504.776 и 504.446.

 

IІ. ОДОБРЯВАМ

 

1.1зготвената, съгласно чл.90 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (изм. ДВ, бр.61 от 09 август 2011 г.) оценка от независим оценител, за земя с площ 116 кв.м., представляващи придаваема площ от стар имот №43 на неустановен собственик и от стар имот №46 на неустановен собственик, към новообразуван имот пл. № 504.449, съгласно плана на новообразуваните имоти(ПНИ) за селищно образувание(СО) „Могилите”/местност Сухата чешма/, землище с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна в размер на 1 480 лв /хиляда четиристотин и осемдесет лева/, която сума Христо Георгиев Германов, да внесе по сметки на община Аксаково, както следва:

 

1.2.Сумата от 1 480 лв /хиляда четиристотин и осемдесет лева/ за 116 кв.м. придаваеми от стар имот № 43 и от стар имот № 46, по влязлата в сила оценка по т.1.1 да се внесе по банкова сметка на община Аксаково:

 

IBAN BG 84 CECB 9790 8432 0105 00

BIC CECBBGSF

Код за вид плащане: 445600

при ЦКБ АД гр.Варна

 

2.1.Сума в размер на 44,40 лв/четиридесет и четири лева и четиридесет стотинки/, съставляваща 3 % /три процента/ местен данък, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Аксаково, да се внесе по сметка:

 

IBAN BG84 CECB 9790 8432 0105 00

            BIC  CECBBGSF

Код за вид плащане 442500

при ЦКБ АД гр. Варна

 

2.2.Сума в размер на 29,60 лв/двадесет и девет лева и шестдесет стотинки/, съставляваща 2% /два процента/ режийни разноски в полза на община Аксаково да се внесе по сметка:

 

IBAN BG84 CECB 9790 8432 0105 00 

BIC CECBBGSF

Код за вид плащане 444000

при ЦКБ АД гр.Варна

 

Сумите да се внесат в тримесечен срок от влизане в сила на настоящата заповед. Да се представи  копие от платежния документ в Община Аксаково.

            ІІІ. Копие от заповедта да се връчи за изпълнение на Директор на Дирекция ФСХД при Община Аксаково и Старши експерт ЗУТ.

          Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Директор на Дирекция УТ.

ІV. Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на ГПК, които могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от датата на връчването й пред Районен съд - Варна.

Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра, по един за канцеларията на кмета на общината, за собственика и за преписката.

 

ИНЖ. АТАНАС СТОИЛОВ

 

Кмет на Община Аксаково

 

 

Изготвил:

Г.Йорданова

 

Съгласували:

инж.М.Пискалска

инж.М.Димитрова

Ат. Цачева

П.Стоилова

инж.Ст.Вълчев


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.