Заповед №№ 90 и 91 - местност „Лозите” - №№ 501.190 и 501.188


ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

          Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че са издадени заповеди №№ 90 и 91 от 18.04.2012 г. за утвърждаване оценка на придаваеми площи към имоти по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Лозите”, КР 501, землище с.Кичево, община Аксаково.

          Уведомяват се Мария Николова Бербенкова и всички заинтересовани лица, че са издадени заповеди №№ 90 и 91 от 18.04.2012 г. на Кмета на община Аксаково на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявления: вх. № УТ 53-31/22.02.2012 г. подадено от Ганка Николова Иванова и вх. № УТ 53-37/23.02.2012 г. подадено от Димитър Михалев Алексиев, относно новообразувани имоти  №№ 501.190 и 501.188  по ПНИ на част от СО „Лозите”, КР 501, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-11-7706-222/20.07.2011 г. на Областния управител на област Варна и ще завърши с издаване заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ за възстановяване на горецитирания имот.

Заповед №№ 90 и 91 от 18.04.2012 г. подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Районен съд – Варна.

        

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

инж.М.ПискалскаТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.