Местност „Лозите” - №501.652, 501.639, 501.637, 501.650, 501.715 и 501.725

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

          Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Лозите”, КР 501, землище с. Кичево, община Аксаково.

          Уведомяват се наследниците на Алекси Николов Чобанов и всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявления с вх. № УТ 55.1-89; № УТ 55.1-90; № УТ 55.1-91; № УТ 55.1-92; № УТ 55.1-93 и  № УТ 55.1-94 от  23.04.2012 г. подадени от Николина Алексиева Стоянова , относно новообразувани имоти с №501.652, 501.639, 501.637, 501.650, 501.715 и 501.725 по ПНИ на местност „Лозите”, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-11-7706-222/20.07.2011 г. на Областния управител на област Варна и ще завърши с издаване заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ за възстановяване на  горецитираните имоти.

          На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

    

    

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

Е.Илиева


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.