Местност „Студен кладенец" -№503.219

ОБЯВЛЕНИЕ

 

          Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Студен кладенец”/”Сюнек пунар”/, КР 503, землище с.Орешак, община Аксаково.

          Уведомяват се наследниците на Георги Савов Георгиев, Стоян Иванов Иванов и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-85 от 23.04.2012 г. подадено от Жеко Петров Жеков, като пълномощник на наследниците на Георги Савов Георгиев, относно новообразуван имот  №503.219, включващ:

- част от имот №55 по помощния план на местност ”Студен кладенец”/”Сюнек пунар”/записан на Стоян Иванов Иванов, съгласно удостоверение за закупуване №2393 от 01.12.1994 - имоти №№56, 54, 53, 52 и 51 по помощния план на местност ”Студен кладенец”/”Сюнек пунар”/ г. – записани на неидентифициран собственик

по ПНИ на СО „Студен кладенец”/”Сюнек пунар”/, КР 503, землище с. Орешак, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-11-7706-303/04.10.2011 г. на Областния управител на област Варна и ще завърши с издаване заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ за възстановяване на горецитираните имоти.

 

          На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

        

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

Изготвил:

инж.М.Пискалска


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.