Местност „Студен кладенец" - №503.215 ;№503.256;№503.257

ОБЯВЛЕНИЕ

 

          Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Студен кладенец”/”Сюнек пунар”/, КР 503, землище с.Орешак, община Аксаково.

          Уведомяват се наследниците на Стефан Парушев Николов и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-16/07.02.2012 г. подадено от Стефан Костадинов Георгиев, като пълномощник на Стефана Стефанова Георгиева, относно:

новообразуван имот  №503.215 , включващ:

- част от имот №130 по помощния план на местност ”Студен кладенец”/”Сюнек пунар”/записан на Николай Пламенов Димитров, н.акт №6, том ХХІ, дело 4640 от 08.06.2004 г.;

новообразуван имот  №503.256, включващ:

- част от имот №127 по помощния план на местност ”Студен кладенец”/”Сюнек пунар”/записан на Ботьо Кирилов Цветков, н.акт №72, том ХХVІІ, дело 12508 от 08.07.1994 г.;

- имот №128 по помощния план на местност ”Студен кладенец”/”Сюнек пунар”/записан на неидентифициран собственик;

- част от имот №129 по помощния план на местност ”Студен кладенец”/”Сюнек пунар”/записан на Николай Стефанов Колев, н.акт №28, том LХХ, дело 15801 от 08.07.2007 г.;

новообразуван имот  №503.257, включващ:

- част от имот №131 по помощния план на местност ”Студен кладенец”/”Сюнек пунар”/записан на Милен Антонов Радев, н.акт №185, том ХХІ, дело 4906 от 08.07.1999 г.;

- част от имот №132 по помощния план на местност ”Студен кладенец”/”Сюнек пунар”/записан на Антон Митков Радев, н.акт №21, том ІV, дело 151 от 08.07.1999 г.;

- част от имот №133 по помощния план на местност ”Студен кладенец”/”Сюнек пунар”/  - записан на неидентифициран собственик;

- част от имот №134 по помощния план на местност ”Студен кладенец”/”Сюнек пунар”/  - записан на неидентифициран собственик;

- част от имот №161 по помощния план на местност ”Студен кладенец”/”Сюнек пунар”/записан на неидентифициран собственик

 

по ПНИ на СО „Студен кладенец”/”Сюнек пунар”/, КР 503, землище с. Орешак, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-11-7706-303/04.10.2011 г. на Областния управител на област Варна и ще завърши с издаване заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ за възстановяване на горецитираните имоти.

 

          На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

        

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

Изготвил:

инж.М.Пискалска

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.