Местност "Старите лозя” №500.468

ОБЯВЛЕНИЕ

 

  Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, ./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на всички заинтересувани лица, че със заявление с вх.№УТ 55.1-24/04.10.2011г., подадено от Донка Иванова Демирова започва процедура по издаване заповед на Кмета на община Аксаково на основание § 4к, ал.7, от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване на имот №500.468 по плана на новообразуваните имоти на местност „Старите лозя”, землище гр.Игнатиево, одобрен със заповед №РД-11-7706-113/01.04.2011г. на областен управител Варна.

          На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

Изготвил:

Г.ЙордановаТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.