Местност „Ментеше”, - №№ 49.465, 49.467 и 49.529

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

  Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на всички заинтересувани лица, че със заявление с вх.№УТ55.1-27/01.12.2011г., подадено от Иван Демиров Иванов започва процедура по издаване заповед на Кмета на община Аксаково на основание §4к, ал.7, от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване собствеността на наследниците на Каля Стоянова Дюлгерова върху новообразувани имоти №№ 49.465, 49.467 и 49.529 по плана на новообразуваните имоти на местност „Ментеше”, землище гр.Аксаково, одобрен със заповед № РД-10-7706-269/20.09.2010г. на областен управител Варна.

          На основание чл.34 от АПК заинтересуваните граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

Изготвил:

Г.ЙордановаТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.