Местност .”Панорама І, ІІ, ІІІ” - № 506.380

ОБЯВЛЕНИЕ

 

  Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, ./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на наследниците на Киряк Николов Николов и всички заинтересувани лица, че със заявление с вх.№УТ 55-30/1/29.09.2011г., подадено от Никола Киряков Николов и Цветан Киряков Николов започва процедура по издаване заповед на Кмета на община Аксаково на основание §4к, ал.7, от ПЗР на ЗСПЗЗ за имот № 506.380 по плана на новообразуваните имоти на местност „Панорама І, ІІ,ІІІ”, землище с.Осеново, одобрен със заповед №РД-07-7706-205/08.08.2007г. на областен управител Варна.

          На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

Изготвил:

Г.Йорданова

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.