Местност „Ментеше”, - №49.525; №49.532

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

         Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Ментеше”, КР 49, землище гр. Аксаково, община Аксаково.

         Уведомяват се всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-22/28.09.2011  г. подадено от Иванка Георгиева Николова, относно:

1.Новообразуван имот  №49.525 , включващ:

- имот №147 по помощния план на местност ”Ментеше”неустановена собственост;

- част от имот №194 по помощния план на местност ”Ментеше” - неустановена собственост;

2.Новообразуван имот  №49.532 включващ:

- част от имот №194 по помощния план на местност ”Ментеше” - неустановена собственост;

- имот №198 по помощния план на местност ”Ментеше” - неустановена собственост;

- имот №199 по помощния план на местност ”Ментеше” - неустановена собственост;

- имот №201 по помощния план на местност ”Ментеше” - неустановена собственост;

- имот №202 по помощния план на местност ”Ментеше” - неустановена собственост;

 

по ПНИ на местност „Ментеше”, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-10-7706-269/20.09.2010 г. на Областния управител на област Варна и ще завърши с издаване заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ за възстановяване на горецитирания имот.

         На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

инж.М.Пискалска

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.