Местност „Ментеше”, - №49.527 ; №49.528; №49.531

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

          Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Ментеше”, КР 49, землище гр. Аксаково, община Аксаково.

          Уведомяват се всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55-28/30.08.2011  г. подадено от Недялка Петрова Вълчева, Недялка Кирякова Димова и Павлина Янева Коларова, като наследници на Яни Киряков Димов, относно:

1.Новообразуван имот  №49.527 , включващ:

- част от имот №217 по помощния план на местност ”Ментеше” – записан на Пенка Славова Петрова;

- част от имот №268 по помощния план на местност ”Ментеше” - неустановена собственост;

2.Новообразуван имот  №49.528, включващ:

- имот №298 по помощния план на местност ”Ментеше” - неустановена собственост;

3.Новообразуван имот  №49.531 , включващ:

- част от имот №221 по помощния план на местност ”Ментеше”записан на Стефанка Тодорова Кирякова, Георги Иванов Георгиев, Валентина Тодорова Димитрова и Светла Тодорова Момчилова

 

по ПНИ на местност „Ментеше”, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-10-7706-269/20.09.2010 г. на Областния управител на област Варна и ще завърши с издаване заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ за възстановяване на горецитирания имот.

          На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

инж.М.Пискалска


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.